Zneeistenie ovzdu ia novy filter

Od zneèistenie ovzdu¹ia robíme ka¾dý deò. ©tandardy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO, ktorá presne definuje koncentrácie ¹kodlivých látok v ovzdu¹í je vhodné predstavova» pohodlné pre na¹e zdravie a nemal ¾iadne ¹kodlivé tlak na zemi a podzemné vody. Hlavnou príèinou vzniku nepriaznivého zlo¾enia atmosféry je zamestnanec, rozvoj kultúry a priemyslu.

Neodmysliteµným miestom pre bezpeènos» a µudské zdravie je zlo¾enie atmosféry v iných typoch výrobných závodov.Smernica ATEX, ktorá pôsobí v èlenských ¹tátoch Európskej únie a zlep¹uje normy zabezpeèujúce bezpeènos» podmienok vo výbu¹nom prostredí, priná¹a zamestnávateµom niekoµko povinností vylúèi» riziko výbuchu.Jednou z hlavných po¾iadaviek je zabezpeèi» správnu ventiláciu a ochranu zneèis»ujúcich látok vo vzduchu vystavenom mo¾ným zdrojom zapálenia.Podnikateµ má dve mo¾nosti: musí zabráni» nebezpeèným látkam, ako sú prach, plyny, hmly a výpary, ktoré sa kombinujú so vzduchom vo výbu¹nej zmesi. Druhou ponukou je eliminova» riziko vznietenia, ale vzhµadom na to, ¾e v¹ade, kde dosahuje v¹adeprítomnú elektrostatickú energiu aj pri jej výbojoch, je perfektný výkon jednoduch¹í.Rozhodnutím pre potreby podnikateµov prichádza moderná technológia.Priemyselné zberaèe prachu sú ¹týl zhroma¾ïovania prachu, ktorý je sám o sebe najviac komunikatívnym a ¹iroko pou¾ívaným spôsobom èistenia vzduchu. U¾itoèné pre posledný úèel priemyselný prach extrakt poèíta» na tvrdé a mokré.Pri zhroma¾ïovaní na ich systémoch prevádzky mô¾eme získa» zariadenia ako:- usadzovacie komory (pou¾ite gravitaènú skupinu,- elektrostatické kolektory suchého prachu (pou¾ívajte elektrostatickú energiu,- cyklóny (s pou¾itím odstredivej sily,- filtraèné kolektory (pou¾ite filtre inak.Mokré priemyselné zberaèe prachu pracujú na procesoch oplachovania. Existujú rovnaké typy práèok:- s plnením,- bez plnenia,- pena,- s prietokom plynu uzavretím vody.Mno¾stvo dostupných metód filtrácie vzduchu umo¾òuje spomenú» na bezpeènos» a zdravie µudí v sektore aj v ka¾dodennom ¾ivote.