Vyvoj opravarenskej spoloenosti

Mulberry's Secret

Subiekt Ignacy Rzecki mal svoju celú rastlinu zapísanú v cache. V poslednom, v ktorom ste urobili záznamy o predaji. Hoci jeho podnikanie nebolo len materiálom a výrobkami, ako napríklad malý automobilový veµkoobchod, kde samotné brzdové kotúèe sú urèite niekoµko desiatok typov. Písanie v notebooku nevyrie¹i problémy tohto obchodníka, najmä ak máme z veµmi originálnej techniky skladovania, èo je vysoký úlo¾ný sklad. Ako sa vysporiada» s týmto formulárom?

S dodatoènou platbou spoloènosti Comarch prichádza nápoj od ¹pièkových vývojárov softvéru na natívnom trhu a skladového programu, ktorý poskytuje WMS. Jedná sa o unikátny a veµmi pokroèilý softvér erp, ktorý uµahèuje nahrávanie ulo¾ených èlánkov a materiálov. Je predstavená z dvoch modulov - Comarch WMS Management a Comarch WMS Magazynier, ktoré dokonalo spolupracujú a spoloène majú vynikajúce rie¹enie pre manipuláciu s vysokým skladom.

Prvým modulom je databáza adresárov a pomáha vytvára» digitálnu verziu èasopisu. Takáto elektronická ¹truktúra presne zodpovedá na¹ej aktuálnej verzii, umo¾òuje priestor pre niektoré produkty, regály a dokonca aj dopravné prostriedky, ako sú palety. Mô¾eme vytvori» dispozície pre skladovateµov, definova» minimálne hodnoty a obrovské stavy, nastavi» priestor pre jednu komoditu. Druhý modul, Comarch WMS Magazynier, je roz¹írením ruky skladateµa. Poskytuje vám ¹ancu vystupova» na recepciách a vydaniach, tlaèi» potrebné dokumenty a dokonca aj ¹títky. To sú pravdepodobne prírastky pre dôle¾itú úlohu, ktorou je organizovanie, presun, spracovanie a inventarizácia tovaru. Tento modul poskytuje pokyny organizované mana¾érom, ktoré zjednodu¹ujú celý proces riadenia skladov.

WMS úlo¾ný program zabezpeèuje úplnú integritu s Comarch ERP, av¹ak základné prvky obidvoch systémov sú oddelené. Takáto spolupráca na úrovni obchodných dokumentov a nie zdrojových údajov umo¾òuje oddeli» riadenie skladu od úètovných operácií.