Vyhlasenie o zhode s normou

https://ba-fort.eu/sk/

ES vyhlásenie o zhode má písomné vyhlásenie od výrobcu (alebo splnomocneného zástupcu, ¾e jeho práca je rovnocenná s odporúèaniami Európskej únie. Tieto informácie musia kona» samostatne alebo veµmi produktmi, ktoré sú jednoznaène identifikované spoloènos»ou alebo produktovým kódom alebo majú svoj vlastný jedineèný odkaz. Výrobca musí výrobok podrobi» analýzam a vykona» zmeny nevyhnutné na uplatnenie po¾iadaviek smerníc.

Pred vydaním vyhlásenia o zhode musia by» výrobky podrobené postupom posudzovania zhody a ak je to potrebné (preto¾e ponecháva pôvodné predpisy, tieto materiály musia by» certifikované. Postup posudzovania zhody sa vykonáva vykonávaním ¹pecifických postupností èinností. Existujú posledné naozaj nazývané moduly a obvykle sa pou¾ívajú veµkými písmenami. Výber tejto sekvencie je po¾adovaný výrobcom, ktorý sa pravdepodobne nachádza podµa ná¹ho uvá¾enia z ponuky, ktorá mu bola predlo¾ená v zásade a týka sa konkrétneho výrobku. Pre nekomplikované produkty mô¾e by» sekvencia iba z jedného modulu (napr. Modul A a pri pokroèilej¹ích výrobkoch ide o postupy prechodu (napr. Pri úspechu elektromera mô¾e výrobca vybra» moduly B + D, B + F alebo H1 . Potom sú zaznamenané najazdené kilometre a ¾ivé produkty. Výrobca prichádza s výrobkami, ktoré pou¾ívajú vyhlásenie CE o zhode. Veµa pozornosti z dôvodu vyhlásenia výrobcu o zhode pochádza z posledného, ¾e sa predpokladá, ¾e výrobok, pre ktorý bola dokumentácia pripravená, spåòa v¹etky dôle¾ité oèakávania a je podobný súèasným predpisom.Nasledujúce informácie by mali by» zahrnuté do dohôd o zhode ES podµa nasledujúceho vzoru (podµa práva ministra infra¹truktúry z 11. augusta 2004 v prípade metód vyhlásenia zhody stavebných výrobkov a spôsobu ich oznaèenia stavebnou znaèkou:1. Jedineèný identifikátor produktu - èíslo XXXX2. Meno a adresa výrobcu - a navy¹e, ak existuje viac, existuje európsky splnomocnený zástupca3. Toto vydané vyhlásenie o zhode je výluène v zodpovednosti výrobcu (alebo in¹talatéra4. Èo je predmetom vyhlásenia - identifikátor produktu, ktorý v prípade potreby umo¾ní reprodukciu jeho obsahu - pripojte fotografiu5. Predmet tohto vyhlásenia je mierový s príslu¹nými právnymi predpismi Spoloèenstva (zoznam6. Odkazy na ¹pecifikácie alebo fotografie k harmonizovaným normám - na ktoré sa vz»ahuje vyhlásenie7. Vo vhodných prípadoch by ste mali uvies» informácie o notifikovanej spoloènosti, ktorá zasiahla a vydala certifikát8. Ïal¹ie doplòujúce informácie, ako napríklad: v mene ktorého bol podpísaný názov, èas a miesto vydania, pozícia, meno a podpis.Po vydaní vyhlásenia o zhode mô¾e výrobok získa» znaèku CE. Prítomnos» tohto oznaèenia na obale výrobku hovorí o tom, ¾e vyhovuje po¾iadavkám smerníc Európskej únie. Zaoberajú sa otázkami spojenými s pomocou zdravia a miesta, bezpeènos»ou pou¾ívania a urèujú riziká, ktoré by mal výrobca vylúèi». Ak niektorý výrobok podlieha posudzovaniu zhody a nemá vyhlásenie o zhode, ktoré sa nesmie zapísa» do nákupu alebo má by» urèené na pou¾itie v oblastiach Európskej únie. Informácie sú zastavené výrobcom alebo úspe¹ne, ak je schopný riadi» svoje sídla mimo Európskej únie - jeho európskym splnomocnencom.