Vlastna spoloenos na islande

Väè¹ina µudí chce ma» svoju spoloènos» namiesto toho, aby pracovala pre niekoho. Len málo je v¹ak prijatých na otvorenie svojho podnikania - to znamená nedostatok finanèných prostriedkov, my¹lienka a dokonca strach z neúspechu. Tak¾e existencia podnikateµa je naozaj taký veµký kúsok chleba?

Z programu do praxePredov¹etkým by sme sa mali rozhodnú», v akom odvetví chceme urobi». No, ak dlho trpíme jej kontaktom, napríklad prácou. Najlep¹ie je, ak prevezmeme rodinný obchod a získavame takmer správnu radu a skúsenosti. Stojí za to sledova» potreby trhu, uskutoèòova» prieskumy a problémy medzi ostatnými klientmi.Ïal¹ím krokom je nájs» finanèné prostriedky na otvorenie podniku. Najmenej riskujeme tým, ¾e investujeme súkromnú hotovos», ale keï nemáme dos», mô¾eme si po¾ièa». Mnohé ¾eny majú a finanèné prostriedky EÚ na otvorenie na¹ej spoloènosti. Dotácia sa zvyèajne pohybuje od niekoµkých a¾ po pár desiatok zlotých a podmienky, za ktorých sa poskytuje, závisia od tohto programu.

formalityHry, ktoré u¾ máme pripravený obchodný plán a zabezpeèené finanèné prostriedky, mô¾u spoloènos» zaregistrova». Na tento úèel sa opakujeme s vá¾nou mestskou alebo obecnou kanceláriou a ¾iados» dokonèíme. Informácie, ktoré by sme museli poskytnú» va¹e osobné údaje (adresa, PESEL, osobné identifikaèné èíslo, známe spoloènosti (meno, adresa a / alebo kore¹pondenèná adresa a predmet práce vo va¹om obchode. Získanie týchto formalít by nám nemalo trva» dlh¹ie ako niekoµko hodín.

Kúpime zariadenieTeraz v èase plánovania podnikania sme mali urèi», aké vybavenie budeme potrebova». Pravidlo je pokladòa, ktorú by mal ma» ka¾dý podnikateµ. Jeho náklady, teda, od niekoµkých stoviek a¾ po niekoµko tisíc zlotých. Lacné registraèné pokladnice zvyèajne majú men¹iu pamä» a obmedzené funkcie. Vo väè¹ine zaèiatoèníckych podnikov v¹ak tieto nevýhody mô¾u by» plusy - nikto na zaèiatku nepotrebuje pokladniènú pokladnicu z najväè¹ieho police, okrem toho èítanie viacstránkového návodu na pou¾ívanie slo¾itého jedla je jediné, èo mladý podnikateµ cíti.

Základom pre ka¾dý výskyt je ¾ivotaschopný program a trvalá snaha do konca. Po absolvovaní poèiatoèných bodov urèite príde viac, ale vhodne pripravený podnikateµ sa s nimi bude bez problémov zaobera».