Uvounenie on line predaja z pokladne

Prostero

Vá¹ kolega z blízkej spoloènosti vás ubezpeèuje, ¾e jeho hotovostný úèet je v dobrom stave a predáva pokladnièný predaj za èas» ceny? Nepozerajte sa na zjavné úspory. Musíme prida» náklady na výmenu finanènej pamäte na kúpu hotovosti, ktorá bola pou¾itá, a èas na jej usadzovanie by sa mal vytvori» v USA. Nebudeme môc» po¾iada» o zµavu na nákup, ktorý vytvára a¾ 90%!

Je pravda, ¾e vzhµadom na nové náklady hµadáme spôsoby, ako u¹etri» a urobi» veµmi efektívnu transakciu. Na¹a kancelária riadi a predáva veci alebo slu¾by spotrebiteµom. Pri jasnom prvku je potrebné nakupova» a registrova» pokladnicu. Náklady na toto zariadenie nás mô¾u trochu vydesi», èo nás vedie k hµadaniu lacnej¹ích rie¹ení. Kolega z prostredia nás uis»uje, ¾e jeho pou¾itá pokladòa je absolútne dobrá a mô¾e ju preda» za malú cenu? A mo¾no sa dostaneme do pou¾ívania pou¾itých registraèných pokladníc na dra¾bách vo výstavbe? Takéto návrhy sú veµmi lákavé. Predtým, ne¾ sa rozhodneme preda» pou¾itú pokladòu, vypoèítajte celkové kurzy a zamyslite sa nad tým, èi je táto mo¾nos» zisková.

Lacnej¹ie, ale v¾dy drah¹iePo prvé, musíme vedie», ¾e pou¾itá pokladòa bola zaznamenaná v daòovom úrade pre ïal¹iu jednotku. Podµa zákona nemô¾eme z takej sumy èerpa» z blízkej spoloènosti. Ak som to pripravil, vytvorili fiskálny trestný èin. A vzhµadom na predpisy nemô¾eme zariadenie zakúpi» priamo od kolegu - pri takejto transakcii musí servisná jednotka výrobcu pôsobi» ako sprostredkovateµ. Pokladòa, ktorá sa pou¾íva predov¹etkým, sa musí zaregistrova» posledným pou¾ívateµom. Spolu so zariadením musí predávajúci poskytnú» nám správu od daòového úradu, inak s na¹ou pokladòou niè nemô¾eme urobi». Iba po preukázaní príslu¹ných dokumentov mô¾e ma» servisný zástupca výrobcu záujem o výmenu finanèného modulu a vypåòanie hotovosti za inú jednotku.

Preto si mô¾ete kúpi» svoju prvú registraènú pokladòu od autorizovaných predajcov. Miesta, ako sú daòové registraèné pokladne, ponúkajú nielen veµký výber fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.