Uhlie alebo uhlie

Workoholizmus je zdravá psychická závislos». Odhaµuje neustálu potrebu plni» svoje povinnosti, v úspechoch ktorých zanedbáva rodinu, priateµov, odpoèinok a tie¾ spánok. Samozrejme, ¾e kniha je nápoj z tém, ¾e v¹etko je µudské. Preto je workoholizmus jedineènou závislos»ou, ktorá sa nestráca s rozpakmi. Ale poznáte ich doma?

Workoholizmus predstavuje obrovskú potrebu nepretr¾itej práce. Chorí lieèia ka¾dý voµný okamih ako zabitý èas. Potom majú nepohodlie a zlú náladu. Èasto nav¹tevujú priame kancelárie po hodinách a uvoµòujú sa z voµných dní a dovoleniek. V poslednom èase zanedbávajú rodinu, mu¾i a nemajú ¾iadnu zábavu a nevykonávajú svoje slabosti a záujmy. Veµmi èasto vedú chronické bolesti hlavy, nevoµnos», únavu a problémy s koncentráciou a spaním.

Aby sa uµahèilo o¹etrenie, stojí za to nájs» poznámky k tejto skutoènosti. Zvyèajne sú závislí od typických perfekcionistov. Majú obrovské ambície a potrebujú v¹etko na to, aby fungovali jednoducho, veµmi presne, bez akýchkoµvek nedostatkov. Mnohé ¾eny si tie¾ myslia, ¾e workoholizmus mô¾e by» spojený so skúsenos»ou chýbajúcej hodnoty. Závislí µudia mohli èasto poèíta» s hmotnými problémami v histórii, èo je dôvod, preèo závisia od toho, ako múdro vyu¾i» svoju kariéru na zvý¹enie svojich zárobkov.

Workaholism, rovnako ako v¹etky psychologické závislosti, vytvára známe negatívne úèinky. Jedným z nich je paradoxne zní¾enie efektívnosti a produktivity. Workoholici sú prepracovaní neustálym plnením svojich povinností, preto¾e si neuvedomujú, ¾e v skutoènosti strácajú veµa èasu, napríklad zmienením o praxi a premý¹µaní o v¹etkom. Najhor¹ím vedµaj¹ím úèinkom je strata starostlivosti o iný ¾ivot, tak¾e závislí musia nevyhnutne ís» na podobnú psychoterapiu.