Uetovanie malej spoloenosti

Hrdlový valec je potom ¹pecializovaný valec, ktorý je vybavený rýchloupínacím ventilom. Príslu¹né valce poèítajú hasiaci prostriedok, ktorý je pod kon¹tantným tlakom. Kon¹trukcia diskutovaného valenia umo¾òuje rýchle zavedenie hasiaceho prostriedku do vnútra chráneného zariadenia.

https://star-dt.eu/sk/

Hrdlové valce sa pou¾ívajú predov¹etkým na protipo¾iarnu ochranu systémov v nebezpeèných situáciách, ako dôkaz pre horµavé materiály. Zahàòa okrem iného aj filtre, mixéry, silá, cyklóny, granulátory a su¹ièky.Okrem toho mô¾u by» valce pou¾ité ako ochrana proti explózii prístrojov, potrubí, potrubí, nádr¾í, to sú miesta, kde je prítomný prach ST1-ST3, ako aj alkoholy a hybridné zmesi. Nie je to v¹etko odvetvie priemyslu.Malo by sa pamäta» na to, ¾e tieto zariadenia sa chcú zakúpi» v certifikátoch a dobré je o systéme potláèajúceho výbuch a hasiacu bariéru. Úspechom výbuchu je certifikát notifikovaného orgánu FSA: FSA 09 ATEX 1595X. A v prípade hasiacej bariéry ide o osvedèenie o notifikovanej osobe FSA: FSA 09 ATEX 1596X.

Prípustný objem valca je pä» litrov. Fµa¹e musia by» uzavreté tesnou oceµovou membránou. Tieto valce nepredstavujú ¾iadne riziko poèas servisných prác. Valec by mal by» aktivovaný s minimálnym napätím 100 / 300V v objekte, aby sa zabránilo aktivácii náhodným napätím. Existujú presne hrdlové valce veµkej veµkosti a v kontakte s posledným sú spôsobené proporcionálne vy¹¹ím napätím.Typické valce sú naplnené prá¹kom. Zmes medu po postreku zni¾uje tlak výbuchu. To robí neutralizáciou atmosféry výbu¹ného prachu.Ak pou¾ívanie be¾ných fµa¹iek s prá¹kovými látkami mô¾e spôsobi» viac ¹kody ako výhody, pre model vo farmaceutických predajniach sa pou¾ívajú zariadenia potravinárskeho priemyslu.Sú tu aj hrdlové fµa¹e naplnené vodnou parou. Majú vodu pri teplote vy¹¹ej ako je teplota varu. Vodná para pova¾uje za úlohu potlaèi» výbuch.V súhrne sú valce systémom na potlaèenie výbuchu. V celom tele funguje hrd pozdå¾ dekompresného systému na odµahèenie výbuchu a systém izolácie výbuchom.