Systemu hydinoveho masa

Na¹a kuchyòa nechodí do najmen¹ích a je to kvôli veµkému mno¾stvu mäsa, ktoré nájdeme v nej. Sú to v podstate podstata dobrého, poµského, domáceho varenia.

Príprava tela nie je najjednoduch¹ia úloha. Samozrejme, v¹etci pri¹li do mäsa zázvoru alebo tvrdého. V ka¾dej kuchyni by sme mali nájs» objekt, ktorý nás ochráni pred kuratenskými mäsovými nehodami - drvièom do tela. Zvyèajne sa skladá z niekoµkých desiatok malých èepelí, ktoré sú navzájom spojené. Tento gadget je urèený na malé prepichnutie mäsa bez drvenia ¹liach. Ideálne pre v¹etky druhy kotúèov alebo steakov. Èepele, v ktorých je mlynèek na víno usporiadaný tak, aby bol splnený z be¾nej nerezovej ocele - nielen pre trvanlivos» výrobku, ale aj pre èistotu a funkènos». V¹etok zvy¹ok puzdra je zvyèajne vyrobený z plastu. Mäso, ktoré bolo prepichnuté drvièom, zachováva prírodné ¹»avy vnútri, èo nám umo¾òuje získa» ¹»avnaté, mäkké mäso aj po vyprá¾aní. Samotný proces tepelného spracovania konèí rovnomerne a navy¹e omnoho rýchlej¹ie. Podobne sa výrazne skráti marinovanie.

Navy¹e mô¾eme kon¹tatova», ¾e korenie, ktoré posype mäso, ¹lo do jeho håbky, èo bude u¾itoèné pre bezkonkurenènú chu» mäsa. Drviè na mäso je ideálnou alternatívou k klasickej palièke. Samotný proces prípravy mäsa je nielen úèinnej¹í, ale aj tich¹í. Pre ¾eny je doma potom silná úspora energie. Drviè, nenápadná veµkos» je veµmi u¾itoèná, je tie¾ veµmi ochotný ju umy» pod teèúcou vodou, ale nie v¹etko mô¾e by» vlo¾ené do umývaèky riadu. V tejto téme stojí za to oboznámi» sa so servisnými informáciami. Umývanie rúk propaguje opatrnos» - no¾e nás mô¾u µahko vystrihnú»! Drviè na mäso je neoddeliteµným spoloèníkom mnohých profesionálnych kuchárov, ale aj samotných domácich, ktorí vedia, ¾e táto linka bude tvori» jemné a ¹»avnaté mäso.