Suteren osvetlenie encyklopedia pekny domov

VaricoBooster

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou interiéru ná¹ho domu. V prvom rade rozdeµuje svetlo, osvetµuje miestnos», ale èasto plní obe dekoratívne úlohy. Na trhu existuje mnoho spôsobov osvetlenia, od starých ¾iaroviek a¾ po osvetlenie LED. Ka¾dá z nich má inú funkciu a ponúka aj ïal¹ie výhody.V modernej dobe sú ¾iarivky mimoriadne populárnym spôsobom osvetlenia, èo je spôsob vylo¾enia lampy. Svetlo vo fluorescenèných lampách je emitované fosforom excitovaným ultrafialovým ¾iarením, ktoré je formované do produktu so ¾iarivým výbojom v trubici naplnenej plynom. Plyn je najmä zmesou ortuti a argónu. Výboje, ktoré sa vyskytujú medzi volfrámovými elektródami vo fluorescenènej lampe, produkujú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou hlavne okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u pou¾íva» rôzne svetlé farby, od bieleho denného svetla a¾ po dekoratívne svetlá rôznych farieb. Farba svetla sa sníma pomocou vhodného fosforu v ¾iarivke. V súèasnej dobe, ¾iarivky tie¾ na rôznych typoch. Existujú jednoduché kruhové ¾iarivky v tvare U, ako aj kompaktné ¾iarivky, ktoré sú veµmi dôle¾ité. Tieto sa odli¹ujú od tradièných ¾iariviek, predov¹etkým o oveµa men¹iu veµkos». Tieto ¾iarivky sa rozli¹ujú medzi ¾iarivkami s integrovaným systémom zapaµovania a dokonca aj ¾iarivkami, ktoré vy¾adujú svietidlá s takýmto systémom. Dokonale plnia svoju vlastnú úlohu vo svojich vlastných izbách, ale aj v ¹kolách alebo iných verejných in¹titúciách. V¹etky typy ¾iariviek sú v porovnaní s klasickými ¾iarovkami veµkými hodnotami. Vyniká predov¹etkým svojou vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou dobou, vïaka ktorej sú samozrejme veµmi populárne.