Su a pre literarny preklad 2014

Som prekladateµ, zarábam veµa právomocí na rôznych úrovniach, simultánne tlmoèenie, keï sa tie¾ prebudím v literárnom preklade. Najèastej¹ie, ale moja produkcia je pochopenie textu, normy obèianskoprávnych zmlúv alebo iných úradných dokumentov. Uprednostòujem literárne preklady, preto¾e mi dávajú veµa radosti.

Zameranie a koncentráciaAko prekladám literárny text, v prvom rade sa sna¾ím udr¾a» plnú koncentráciu. Vypnutie telefónu, prehµadávanie webových stránok - text je pre mòa najdôle¾itej¹í. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen výborný preklad, ale aj prezentácia literárnych hodnôt. Je to dôle¾itá úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï sa zdá, ¾e môj preklad literárneho textu je ocenený, mám veµkú dobrotu a spokojnos» takmer tak bohatý, ako keby som bol autorom tohto textu.Existujú také texty, ktorých pochopenie mi nedáva rados», napriek tomu, ¾e sú literárne. To funguje dvomi spôsobmi: po prvé, nenávidím prelo¾i» harlequinów, preto¾e som nudný sprisahanie a literárna cena takého èlánku prakticky neexistuje. Po druhé, nenávidím populistické a jemné texty.

Domovská pozícia

Samozrejme, napriek mojim predsudkom urobím ka¾dý preklad textu veµmi starostlivo a ja sa starám o neustále vracanie predpokladov originálu. Pódium je nezvyèajné, ale nikdy sa nevzdám a pokúsim sa zvráti». Stáva sa, ¾e musím polo¾i» èlánok spä» do akejkoµvek zásuvky a vráti» sa neskôr.V tesnej práci oceòujem to isté, ¾e ju mô¾em vyrobi» tým, ¾e ju implementujem do bloku. Ka¾dý preklad textu sa uskutoèní na diaµku a moderné technológie mi dajú v¹etky potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet sa bude kupova» na preskúmanie veµa informácií. Av¹ak zarába» peniaze doma, mali by sme sa zmieni» o sebadisciplíne, preto¾e úloha v závode je lenivá. Musíte presadi» urèitú prísnos» vo svojej vlastnej èinnosti, aby fungovala tak, ako mala. Ka¾dý preklad textu je urèený v¹etkým, s ktorými potrebujete pomôc», ako keby sme práve zaèali pracova».zdroj: