Spracovanie kovov a kych kovov

V súèasnosti je hutníctvo súèas»ou, ktorá sa zaoberá nielen procesmi formovania a zakladania plastov, ale aj ¹túdiom ¹truktúr v makroúrovni. Súèasný plán zvyèajne zahàòa experimenty na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými storoèiami. Av¹ak len nedávno sa v metalurgii zaèal bra» iný typ mikroskopu. V súèasnosti sú nenahraditeµné poèas knihy s technickými témami. V dne¹nej dobe sú v tejto oblasti veµmi ¾iadané metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného získavajú pri hµadaní kovových defektov alebo aj ich prelomov. Je to súèasná zobrazovacia technológia, ktorá sa vykonáva na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré poskytujú pozorovanie ¹truktúr na atómovom stave a svetelných mikroskopoch, ktoré sa vyznaèujú men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto zariadení sú veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu sme schopní zisti» rôzne typy mikrotrhlín v materiáli alebo ich iniciovanie. Je mo¾né vypoèíta» fázový podiel a tie¾ urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme tie¾ urèi» poèet a typ inklúzií, ako aj mnoho ïal¹ích dôle¾itých faktorov z problému vízie metalurgie. Napríklad, èasto mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu idú k presnému pozorovaniu ¹truktúry materiálu, tak¾e v dlhodobom horizonte mô¾eme zabráni» mnohým ne¾iaducim zlyhaniam.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je veµmi dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu sme schopní odhali» materiálové defekty. V¾dy pamätajte, ¾e manipulácia s týmto ¹tandardom nábytku je nároèná. Z posledných dôvodov by mali skúsenosti na òom vykonáva» iba kvalifikované osoby.