Rozsah auditu informaenej bezpeenosti

Systémy odolné proti výbuchu sú systémom odolným proti výbuchu, ktorý zahàòa ¹es» základných èinností. Keï¾e v¹ak ka¾dý priemyselný podnik musí by» posudzovaný jednotlivo, koneèný rozsah potrebných opatrení sa urèuje na základe auditu bezpeènosti pri výbuchu. Èo je dôle¾ité, metóda by mala by» pravdepodobne poskytnutá pre jednotlivé zariadenia, fragmenty zariadení, ako aj pre celé obrovské výrobné závody.

©tandardný & nbsp; bezpeènostný systém zahàòa:

Identifikácia a hodnotenie rizika.Vypracovanie hodnotenia rizika pravdepodobnosti výbuchu a v prípade nových investícií v èase vzniku.Oznaèenie zón ohrozených výbuchom v záujme úspe¹nosti nových investícií, ako je uvedené vy¹¹ie, poèas projektového obdobia.Vypracovanie dokumentu, ktorý chráni proti výbuchu.Prevencia alebo obmedzenie rizika výbuchuOverenie ¾ivých a výberu ïal¹ích procesných nástrojov a pohonov z hµadiska ich úlohy v zónach prísneho nebezpeèenstva výbuchu.Minimalizácia zdroje zapálenia výbu¹nej atmosféry pomocou elektrických rie¹ení v príprave dôkazu, a v modernom okrem iného, rozvádzaèov, svietidlá, platne a kazety sú zodpovedné za kontrolu, spínacie zariadenia, bezpeènostné spínaèe.Minimalizujte výbu¹né prostredie in¹taláciou systémov na zhroma¾ïovanie prachu, centrálnym vysávaním a vetraním.Obmedzenie úèinkov výbuchu na bezpeènú úroveòIn¹talácia systému zabraòujúceho výbuchu.In¹talácia systému na zabránenie výbuchu.In¹talácia systému oddeµovania výbuchu.

Rozsah implementácie systému zabezpeèenia výbu¹nín závisí od daných potrieb priemyselnej prevádzky. V projekte svojho mena experti vykonávajú audit výbu¹nej bezpeènosti procesných zariadení, zariadení a hál, ktoré sú závislé od smernice ATEX. V skutoènosti je vypracovaná správa, ktorá explicitne definuje dôle¾ité body miestností, ktoré sa majú testova» v systéme. Táto správa je princípom spresni» rozsah systému, v ktorom sa bude pou¾íva» v konkrétnom priemyselnom obchode.