Rezanie zeleniny v ein tine

Rastlinný drviè nie je vybavenie potrebné v jeho kuchyni, len s veµmi dobrou istotou. Ka¾dá ¾ena v domácnosti vie, ¾e rezanie zeleniny je naozaj únavné, najmä ak plánujete veµký ¹alát na rodinné stretnutie. V tomto prípade je obzvlá¹» vhodné zaobstara» drvièe, ktoré vám pomô¾u pripravi» jedlo nielen na konkrétne príle¾itosti, ale aj denne.

Drviè nie je mimoriadne dôle¾itý komfort, nebude to zabera» celý stôl, dokonca aj µudia, ktorí sú v blokoch alebo v nájomných domoch, mô¾u úspe¹ne rozhodnú» o kúpe drvièa. Stroj kráje a nakrája zeleninu a výrobky a v momente mô¾eme vyrobi» ovocný ¹alát pre rodinu, bez toho, aby sme sa omotali so ¹pecifickým krájaním na malé kúsky. Niektoré spoloènosti ponúkajú aj modely, ktoré nielen nakrájajú zeleninu, ale aj rozdrvia µad. Keï¾e sa nám nepáèi, aby sme boli s µadom rozdrvi», táto verzia bude urèite u¾itoèná. Stojí za to investova» trochu viac peòazí do be¾nej¹ích príkladov, ktoré naru¹ujú nielen zeleninu a výrobky, ale aj napríklad orechy, ktoré mô¾u by» dokonalým doplnkom v¹etkých ¹alátov. Niektorí drvièe si stále pamätajú na funkciu výroby ¹»avy. Je to mimoriadne vhodné, preto¾e pravidelne opojené extrakty èerstvo stlaèeného ovocia majú pozitívny vplyv na va¹e zdravie a robia nás vysoký, ¾iarivý vzhµad. Takzvané "zelených d¾úsov" alebo tých, ktorým prevádzkujeme zeleninu alebo zelené ovocie. Vytvárame chutné kompozície s pou¾itím kapusty, hru¹iek, hrozna, kivi a dokonca celého zeleru. Mô¾eme vytvori» ¹alát s drvièom na veèeru, pomocou paradajok, uhoriek, pekinského alebo rímskeho ¹alátu a reïkovky. Okrem toho mô¾eme urobi» stlaèený mrkvový d¾ús (za predpokladu, ¾e máme naozaj solídny model brúska, preto¾e mrkva je obzvlá¹» hlboká a lacnej¹ie modely nemô¾u vyrie¹i». Zaujímavé je, ¾e mô¾eme tie¾ brambory na brambory na palacinky.