Priemyselne aplikacie vysavaea

Odsávaèe prachu sú priemyselné vysávaèe, ktoré sú urèené na odstránenie »a¾kých neèistôt. Náhodou mô¾u by» nedostatky v dokonèovacích produkciách, ako sú zvy¹ky náterov a náterov.

Priemyselné vysávaèe mô¾u by» na chvíµu oddelené v závislosti od hodnoty vlo¾ených filtrov.Rozli¹ujeme triedy L, K a H.Trieda L uµahèuje knihy s obyèajným prachom, ako je piesok alebo ¹trk.Kategória K je tvarovaná tak, aby odstraòovala neèistoty, ako sú farby, laky, zvy¹kový betón alebo kameò.Najvy¹¹ou vlastnos»ou je H a predstavuje rie¹enie »a¾kých zneèis»ujúcich látok, ako je olovo, kadmium, plesne, nikel alebo azbest. Dokonca aj veµmi jemné neèistoty sú filtrované cez túto filtraènú misku.Zvlá¹» dôle¾ité je vybra» ten správny nástroj kvality pre úroveò práce, ktorú robíme. Nesprávna voµba mô¾e ma» vplyv na na¹e zdravie a v extrémnych prípadoch predstavuje hrozbu pre ¾ivot!Dôle¾itým parametrom je mno¾stvo odsávania. Je postavená od 1200 do 2000 [W].Je tie¾ potrebné dba» na kapacitu nádoby na odpad.Príli¹ nízka nádr¾ mô¾e odstúpi» z dôvodu potreby èastého vyprázdòovania. Dobrým pravidlom je zakúpi» si vysávaè s nádobou ka¾dých 30 litrov.Mô¾ete tie¾ zvá¾i» nákup vysávaèa bez vrecka. Sú to sacie sily odli¹né od plnenia nádoby na odpad.Nepova¾uje za potrebné vymeni» ta¹ky.Bohu¾iaµ, nedostatok tohto ¹tandardu vysávaèov je cennej¹ia cena a potreba vyèisti» komoru po ka¾dom pou¾ití.Stojí za výber nástroj s veµkým dopadom hadice a ïal¹ieho príslu¹enstva. To znaène uµahèuje èistenie a poskytuje pohodlie pri pou¾ívaní.Takisto poskytnite spätnú väzbu o tom, ako vysávaè funguje a aké výrobky je vyrobený. Pevný kryt umo¾òuje dlhé roky bezporuchovej prevádzky. V ¹peciálnych koèiaroch sa dáva aj »a¾¹ie vybavenie, tak¾e je dôle¾ité prakticky ich presunú».Stojí za to vyjadri» názor na záruènú politiku výrobcu.V ideálnom prípade, ak bola záruèná doba ka¾dé 3 roky a slu¾ba vy¹la v zóne.Cena priemyselného vysávaèa sa zlep¹uje na váhe od niekoµkých stoviek a¾ niekoµko tisíc zlotých.Preto stojí za to obchodova» a skontrolova» typ vopred.

Populárne znaèky vysávaèov otvorených na domácom trhu zahàòajú Kärcher, Numatic, Starmix, Festool, aeroVac a výnimoèné.