Prevencia pred nebezpeeenstvom vybuchu uhouneho prachu

Predpisy, ktoré zaberajú v¹etky zariadenia, ktoré sa vyu¾ívajú v zónach, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu, elektrické i mechanické, za súèasných ochranných metód. Existujú dve kategórie zariadení, jedno pre »a¾bu a jedno pre povrchové odvetvie.

Výrobcovia, ktorí prijímajú predpisy a priná¹ajú oznaèenie CE a Ex, sú schopní predáva» svoje zariadenie v akomkoµvek byte v EÚ bez ïal¹ích po¾iadaviek týkajúcich sa nebezpeèenstiev. Táto smernica obsahuje ¹irokú ¹kálu zariadení, ktoré mô¾u zahàòa» nástroje pou¾ívané na ¹pecifických vrtných plo¹inách, petrochemických èinnostiach, baniach, mlynoch a výnimoèných miestach, kde mô¾e dôjs» k hrozbe.

V mnohých veµkých rozmeroch existujú tri podmienky pou¾itia smernice:a zariadenie chce ma» svoj vlastný zdroj zapálenia úèinnosti,b sú urèené na o¾ivenie v takzvanej výbu¹nej sfére zmes vzduchu,c existuje za tradièných atmosférických podmienok.

Prípadové ¹túdie Atex obsahujú prvky vhodné na bezpeèné pou¾ívanie bezpeènostných zariadení, ktoré priamo prispievajú k spoµahlivému pou¾ívaniu zariadení pri náraze. Tieto nové stroje mô¾u by» potenciálne výbu¹né mimo prostredia.

Materiály a rie¹enia majú vplyv na minimalizáciu emisií ¹kodlivých prachov do skupiny. Sme v bezpeèí a máme dobré pracovné podmienky pri zlep¹ovaní výrobných procesov. Zdravie a bezpeènos» v zmysle knihy sú pre nás najdôle¾itej¹ie, keï ide o centrálne systémy. Funkènos» a optimalizácia majú ¹pecifické postavenie vo fungovaní celého organizmu. Vykonávanie práce s poµskými zariadeniami znamená minimalizova» potenciálne riziko výbuchu v oblasti podµa smernice ATEX.

Ïal¹ie výhody sú:vhodnej¹ie podmienky v pozadí práce,zber odpadu v urèitom bode,bezpeèná extrakcia toxických látok,úèinné zne¹kodòovanie odpadov,pracovná ponuka mnohých prevádzkovateµov súèasne,pracova» s mokrými a suchými aplikáciami.

V dôsledku uskutoènených technologických procesov bude potrebné vytvori» toxické zmesi plynov, hmly a výpary. Treba ma» na pamäti, ¾e výbu¹niny mo¾no pou¾i» v spojení s kyslíkom. Z tohto dôvodu je také dôle¾ité uvedomenie si tohto bodu.