Preklad pracovneho osvedeenia

Farmaceutický prekladateµ je veµa vá¾nej práce, ktorá si vy¾aduje veµkú èas» samostatnej zárobkovej èinnosti, vysokú presnos» a nepretr¾itý rozvoj slovnej zásoby. Ak potom budeme farmaceutická spoloènos», farmaceutický prekladateµ urèite bude pre nás u¾itoèný, len aby vysvetlil vysvetlenia o liekoch vytvorených zo zahranièia alebo aby vysvetlil aktuálne výsledky rôznych ¹túdií.

Okrem toho z tej istej dôvery, ak máte v úmysle koncertné farmaceutické spory, sme pracovníci rôznych národností a nie v¹etci hovoria v jazyku, ktorý rovnaký, a to, èo sa deje, výsledky svojho výskumu a popisuje výsledky práce v ¹týle, v ktorom vznikli. A tu prichádza farmaceutický tlmoèník! Bývam len tak preèo by ¾ena so skúsenos»ami v dosiahnutí tohto povolania, a nie na dôkazoch len zaèiatoèník ¹tudent, hneï po promócii, absolútne bez skúseností. Oh, nie! Prekladateµ farmaceutický nepochybne zodpovedná práca (na to, èi sa prejaví napr. Skúsenosti problém nového lieku mô¾e závisie» od toho, èi je voµno obsiahnutý na námestí, a preto musí by» zdravá a veµmi dôle¾ité, zodpovedná osoba, ktorá mô¾e umiestni» toto povolanie ktorý sa skladá. Bah, mô¾ete bez preháòania poveda», ¾e osoba, ktorá je farmaceutická prekladateµ, business pre¾itie závisí, preto¾e ak tam sú µudia, cudzí jazyk, pohyb komunikácia musí by» normálne a implementované do dne¹ného dòa. Akékoµvek oneskorenia sú nepredvídateµné, preto¾e ide o zní¾enie potenciálnych ziskov!Preto, ak zamestnávame mu¾a, ktorý bude pre nás ako farmaceutický prekladateµ, budeme stava» tú istú osobu, nenecháme u¹etri» finanèné prostriedky na nábor a èoskoro aj za jeho odmenu. Musíme umo¾ni» farmaceutickému prekladateµovi, aby bol nepredstaviteµne dôle¾itou osobou v jednotke a pravdepodobne vy¾adoval vysoké sumy. Teraz to potvrdíme, budeme sa vyrovnáva» s prítomnos»ou, ale budeme ma» primerané finanèné zdroje, pravdepodobne to bude, ¾e objavíme dobrého èloveka vedúceho povolanie "farmaceutického prekladateµa" a budeme spokojní so súèasnou spoluprácou.