Predavajuci a kupujuci na internej fakture

Platný právny predpis stanovuje urèité povinnosti predajcom, ktoré sa musia uchováva», ak sa chcú vyhnú» rôznym druhom sankcií. Existuje veµa z nich a sú dostatoène závislé od toho, ako dobre obchodujeme. Bez ohµadu na to, ale èi predávame potraviny, obleèenie alebo poèítaèové vybavenie, musíme v¾dy poskytnú» jednu vec, niekoµko nástrojov (v závislosti od hodnoty obchodu, ktoré sú pokladnièné pokladne.

Vïaka neustále sa rozvíjajúcim elektronickým postupom sú veµmi zlo¾ité. Tak¾e sa mô¾eme v mnohých ohµadoch vybavi» týmito zariadeniami, èo veµmi uµahèí na¹u prácu. Samozrejme, dôle¾itá funkcia registraèných pokladníc sa vlastne nazýva predajné záznamy, ale niektoré z nich majú ïal¹ie mo¾nosti, dokonca aj súvisiace s tímom, ktorý vedie dobrý a silný inventár. Vïaka tomu je ná¹ produkt rozhodne lep¹í.

Aké príle¾itosti nám dá trh?

V súèasnosti existuje rozdelenie zariadení na trhu. Mô¾eme sa zmieni» o elektronickom pokladniènom registri (ERC a elektronickom predajnom mieste (POS.

V úspechu prvého typu zariadení pracujeme s veµmi originálnymi modelmi. Ich pozície nie sú veµmi rozsiahle (to je rovnaké pre softvér, závislý je viac pamäte RAM, èo skracuje ¾ivotnos» zariadenia. V prípade POS sú na¹e údaje veµmi veµké. Je mimoriadne dôle¾ité, aby sme mohli predáva» tr¾by z poèítaèovej vlády príli¹ veµa.

Ïal¹ie funkcie POS sú tie¾ atraktívne. Okrem poèítaèa sú správne a majú èítaèky èiarových kódov a èipy, váhy alebo terminály platobných kariet. Je pre nich dôle¾ité a nejako sa via¾u na nové pokladne. Vïaka týmto typom mo¾ností mô¾eme presne riadi» proces predaja, jasne inventarizova» tovar alebo dokonca efektívne slú¾i» klientovi, pre ktorý je èasto najdôle¾itej¹ia fáza implementácie ¹pecifických funkcií.

Komplexné systémy

Samozrejme, mali by sme sa da» dobrodru¾stvo zo súèasnosti, ¾e pokladnièné pokladnièné systémy sú o nieèo dôle¾itej¹ie od ich ¹tandardných náprotivkov. Na oplátku v¹ak dostaneme jedlá s poèítaèovými údajmi, ktoré nás v praxi podporia.

A v skutoènosti je to tak, ako to je, preto¾e mimo registraènej pokladnice dostávame aj poèítaèovú jednotku, klávesnicu a pohodlný monitor (existujúci dodatoène v hmatovej organizácii. Okrem toho má tento nástroj mno¾stvo vstupov, pomocou ktorých mô¾eme prepoji» vy¹¹ie uvedené systémy. Je tie¾ veµmi dôle¾ité, aby v prípade POS dostali mo¾nos» veµmi efektívnej a dodatoènej konfigurácie zariadenia. Sme v období nahradenia procesora, pamäte RAM alebo dokonca nahra» nový, efektívnej¹í systém. Najmä rovnaké ¹tandardné pokladne majú aj ïal¹ie batérie, tak¾e mô¾eme pracova» bez pripojenia na elektrickú energiu.

Modely ERC

Ako sa v¹ak teraz hovorilo, ¾e takéto moderné komponenty sú dos» drahé. Neurèuje to, ¾e sa sami mô¾eme rozpadnú». Registraèné pokladne ERC a doká¾u splni» v¹etky va¹e po¾iadavky. Mali by ste si ich v¹ak dôkladne kúpi».

Po prvé, mal by si uvedomi», ¾e sú v niekoµkých odrodách. Mobilné kasína sa èasto pou¾ívajú. Zobrazujú malú veµkos» a riadia sa dobre v malom obchode alebo poèas mnohých udalostí.

V prípade väè¹ích firiem potrebujeme zásobi» systémové èlánky, ktoré mô¾u by» spojené s postupnými pokladnièkami alebo s bohatým typom zariadení. Pou¾ívajú sa väè¹inou tam, kde existuje niekoµko predajných pozícií. Nepriamym modelom týchto zariadení sú odrody jednej stanice. Stále im dáva malú veµkos», ale v porovnaní s mobilnými modulmi majú veµa práce.

V prípade registraèných pokladníc ERC je tie¾ mo¾né nain¹talova» poèítaè. Spolupracujú s ním buï online alebo offline, znie informácie. Prostredníctvom týchto typov rie¹ení sa zvy¹uje ich dostupnos».

Ako mô¾ete vidie», existuje veµa druhov pokladníc. Mali by sme ich teda odovzdáva» v závislosti od podnikania, ktoré prevádzkujeme.