Pozicia pohoria tarnow

Sales emitovaných pri pokladni by mal by» vyvinutý daòovníkom predávajúci u fyzických osôb bez finanènej kampaò poµnohospodárov, ktorí sú vyúètované v rámci pau¹álnej sumy. Prípady non-zaznamenávanie predajov spojených s sankciami, ktoré urèuje osobitný zákon. Daòovníci èasto pou¾ívajú predispozície k neurobí povinnos», ktorá spoèíva na nich, a ako dôkaz pre èasté poruchy je pova¾ovaný nedostatok prípady kontroly, ktorých sa limity otáèania oprávòujúcich na rekordné predaje za pou¾itia registraèných pokladní a tie¾ prípady, v ktorých boli zavedené nové právne predpisy, ktoré vy¾adujú zadaný subjekty sú povinné vies» záznamy.

Povinnos» vies» záznamy o poradenstvo pokladní nie je ilúzia, preto¾e to ukazuje riadenie sankcií, o subjektoch, ktoré vyplýva z ustanovení zákona o dani na tovary a slu¾by. Inými slovami, neplatia pravidlá definujúce príkaz vies» evidenciu pomocou starostu ELZAB pokladníc & nbsp; je spojené so sankciami »a¾ké, preto¾e je to nestojí za to riziko tu. Vôbec nie, nie ka¾dý podnikateµ si je vedomý tejto skutoènosti tie¾ nepozná zákon.

Podµa èl. 111 par. 2 dane z tovaru a pomoci mô¾e vedúci daòového úradu alebo daòového kontrolného orgánu úètova» prísnu pokutu vo vý¹ke 30% dane, ktorá bola úètovaná pri nákupe výrobkov alebo slu¾ieb. V prípade fyzických osôb, za nedostatok v správe záznamov, sa takýto subjekt dopustí fiskálneho trestného èinu alebo trestného èinu. Preto sa nesna¾te podvádza» na tejto strane a predov¹etkým by ste mali získa» rady od úètovníka alebo právnika, ktorý by zabezpeèil, ¾e podnikateµ dodr¾iava zákonné ustanovenia.

Na predajnom mieste zaznamenanom prostredníctvom registraèných pokladníc je potrebné uvies», ¾e daòová povinnos» sa vz»ahuje len na nedostatky, ktoré boli naplánované v priebehu 1. decembra 2008, tj od okamihu vstupu do právneho poriadku ustanovenia zákona. Tu pre svadbu, v prípade chyby, orgány èinné v trestnom konaní nebudú zodpovedné za právnu, finanènú a mierovú zodpovednos», ako obdobie pred 1. decembrom 2008. je to stav vypr¹aného platnosti, a preto je pozastavenie zákonných èinností.