Povinnosti zamestnavatela poziarna ochrana

Spolu so zákonom ministra hospodárstva SR 8. júla 2010 v súlade s minimálnymi požiadavkami týkajúcimi sa zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré súvisia s ľahkosťou výskytu výbušnej atmosféry v pozadí (Vestník zákonov z 30. júla 2010, je zodpovedný každý vlastník, v ktorom závod spája technológie, ktoré spôsobujú nebezpečenstvo výbuchu predložiť príslušný dokument uvedený v právnom bode.

Dokumenty o ochrane pred výbuchom sú textom o ochrane pred výbuchom (skrátene DZPW, ktorý prísne upravuje pravidlá hrania v potenciálne nebezpečnej atmosfére a zamestnávateľovi ukladá množstvo povinností, ktoré požaduje na zníženie rizika vznietenia a výbuchu. Zamestnávateľ je nútený:- zabránenie vzniku výbušnej atmosféry,- predchádzanie vznieteniu u vyššie uvedených atmosféra,- obmedzovanie negatívnych účinkov možného výbuchu na zabezpečenie ochrany zdravia a pohody zamestnancov.

Pán musí poskytnúť a prideliť záruky. Ochranný dokument od začiatku musí obsahovať opis systematickej kontroly bezpečnostných opatrení, lehôt na údržbu zariadení, posudzovania rizika výbuchu, pravdepodobnosti zdrojov vznietenia, typov použitých technológií, zariadení, látok, ktoré sú potenciálnymi zdrojmi, odhadovaných účinkov akejkoľvek explózie. Okrem toho sa zúčastňuje na pracovisku, aby oddelil príslušný priestor v oblasti rýchleho nebezpečenstva a určil stupeň pravdepodobnosti explózie.Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vhodné bezpečnostné opatrenia uvedené v uznesení. Dokument by sa mal pripraviť pred poskytnutím rizikového pracoviska zamestnancovi. Nebezpečné polohy by mali byť zreteľne označené žltou trojuholníkovou značkou s čiernym okrajom a čiernym nápisom EX v strede. V DZPW sa zamestnávateľ zaväzuje zabezpečiť evakuáciu, keď je v nebezpečenstve.