Popis negativnych emocii

Ka¾dý z nás má niekedy hor¹ie chvíle v údr¾be, niekedy v depresii alebo strachu. Takéto nálady sú èasto výsledkom zlých a stresujúcich skúseností v ich vlastných èinoch, pre ktoré nemáme predstavu. Smr» blízkej osoby, strata priateµa, rozvod, choroba, strata alebo zmena práce - podmienky pre zlú du¹evnú pohodu mô¾u by» skutoène veµa. Je typické, ¾e pod vplyvom takýchto foriem sa cítime ohromení, depresívni a »a¾kí. Takýto ¹tát by v¹ak mal prejs» sám skôr alebo neskôr v rozsahu èasu. Ako kona», ak sa tak nestane?

duo shampoo

Cítite sa neustále v depresii a ohromení, zlé nálady ¾ijú nepretr¾ite celé tý¾dne? Myslíte si, aby sa strati» vz»ahy so známymi alebo zanedbáva» svoje ciele? Pamätajte, ¾e nie ka¾dá rana sa hojí sama. Niekedy by sme sa mali dosta» na odbornú pomoc - tu niè nepoèíta. Keï úèinky negatívnych udalostí prebrali va¹e èiny, mô¾e by» nápomocná klinika du¹evného zdravia.

Na mieste, ako je psychiatrická klinika, sú testovaní a certifikovaní lekári (psychológ, psychiater, sexuológ, psychoterapeut. Medzi ich funkcie mô¾ete zaradi» odborné poradenstvo a podporu. Na rozdiel od v¹eobecného názoru, pomoc týchto lekárov nie je vyhradená, ale pre ¾eny postihnuté vá¾nou du¹evnou chorobou - naopak - ka¾dý, kto u¾ dlho trpí problémom v mentálnej skupine - aj keï symptómy nie sú veµmi »a¾ké - by tam mal by». Nere¹pektovanie zlej nálady mô¾e spôsobi», ¾e sa vyvinú choroby ako depresia a neuróza. Výrazne zni¾ujú pou¾ívanie pacientov a aspoò sú úplne vylieèiteµné, terapia mô¾e existova» tak dlho.

V skorom termíne na klinike du¹evného zdravia budete môc» stretnú» psychológa na konzultaènom stretnutí. Takéto stretnutie poèíta s plánom na stanovenie diagnózy, na poskytnutie poradenstva a na urèenie ïal¹ích èinností, ako je napríklad mo¾nos» obráti» sa na psychiatra alebo vykonáva» psychoterapiu u lekára.