Poloplastove spracovanie

V súèasnej dobe je metalurgia oblas», ktorá nie je len formovaním plastov a zakladajúcimi procesmi, ale tie¾ sa te¹í ¹tudovaniu ¹truktúr v makroekonomickom meradle. Na tomto konci sa experimenty zvyèajne vykonávajú na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je nieèo, èo sa objavilo pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak iba v porovnaní s mladými rôznymi spôsobmi sa mikroskopy pou¾ívali v metalurgii. V nových fázach sú nenahraditeµné poèas knihy s technickými opatreniami. V súèasnosti sú v tejto oblasti veµmi populárne metalografické mikroskopy, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na skúmanie kovových chýb alebo dokonca ich prevratov. Je to tá istá technológia zobrazovania, ktorá sa prená¹a na nepriehµadné vzorky. Metalografické mikroskopy mô¾u zahàòa», okrem iného, elektrónové mikroskopy, ktoré prebiehajú v priebehu analýzy ¹truktúry na atomárnej a svetelných mikroskopov, vyznaèuje men¹ou zväè¹enie. Pozorovania vykonané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme identifikova» rôzne typy mikrotrhliniek v produkte alebo ich iniciáciu. Je tie¾ mo¾né vypoèíta» príspevok fázy a navy¹e urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme urèi» mno¾stvo a typ inklúzií, ako aj mnoho ïal¹ích dôle¾itých komponentov, z hµadiska metalurgie. Napríklad, mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu umo¾òujú presné pozorovanie materiálovej ¹truktúry, vïaka èomu sa v budúcnosti mô¾eme vyhnú» mnohým ne¾iadúcim poruchám.

Pou¾itie metalografických mikroskopov je mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu doká¾eme rýchlo nájs» chyby v materiáli. V¾dy si pamätajte, ¾e manipulácia s týmto typom nábytku je »a¾ké. Posledný faktor skúsenosti na òom by mal vykonáva» len kvalifikovaný pracovník.