Pokladoa olx

Dnes mnohí Poliaci pracujú v zahranièí, tak¾e potrebujem dokumenty prelo¾ené do angliètiny. Aj mnoho poµských spoloèností pôsobiacich v globálnom prostredí vy¾aduje, aby tí, ktorí chcú vyjadri» svoj ¾ivotopis v cudzom jazyku, najmä v anglickom ¹týle. V Poµsku je len málo µudí ochotných vyrába» profesionálne prekladané náborové dokumenty. Preto je dôle¾ité zveri» preklad ¾ivotopisu ¹pecialistovi.

Najèastej¹ie v Poµsku napí¹eme ¾ivotopis alebo sprievodný list sami, zriedka máme toto povedomie, ktoré sa ¹pecializuje na µudské zdroje. Zvyèajne je v¹ak chyba, ktorá sa nás sna¾í strati» potenciálne miesto výkonu práce. Aj keï v komunikaènom období poznáme angliètinu, nezaoberáme sa odbornou, ¹pecializovanou slovnou zásobou, ktorá sa èasto objavuje v náborových dokumentoch. Napriek tomu, ¾e sme dobre napísaní, frázy, ktoré pou¾ívame pre rodeného hovoriaceho, znejú, umelo, slovo je prelo¾ené do zle prelo¾eného textu, preto¾e osoba, ktorá spravuje daný jazyk od narodenia, by to nikdy nepovedala. Do posledného sa musíte postara» o vhodnú jazykovú, gramatickú alebo ¹tylistickú syntax.Je veµmi dôle¾ité získa» jazykovú úroveò, ktorá vám umo¾ní napísa» perfektný ¾ivotopis v cudzom jazyku. Zamestnávatelia potvrdzujú, ¾e ich dokumenty v anglickom ¹týle sú plné preklepov, pravopisných chýb, gramatických chýb, prená¹ania textov v poµskom jazyku. Samozrejme, pre Poliaka bude takýto ¾ivotopis populárny, preto¾e veci, samozrejme, ako v poµ¹tine, ale rodák Anglièan mô¾e da» veµa problémov. Prítomnos» èistým spôsobom zhor¹uje jej pozíciu v procese náboru a niekedy dokonca urèuje jeho porá¾ku.Zvlá¹tne rozpaky sú spôsobené nedostatkami v ¾ivotopise, ak sme v jazykovej sekcii zadali pokroèilé jazykové vzdelávanie. Polovica v¹etkého biedy, ak sa v konkrétnej práci nepotrebujeme uèi» iný jazyk, nebudeme ju potrebova» v nepretr¾itej práci. Hor¹ie je, ¾e ak ide o nápoj zo základných po¾iadaviek na prijatie do jednej pozície, nieèo, èo budeme robi» v normálnej knihe ka¾dý deò. Nedostatky v ¾ivotopise so stabilitou budú diskvalifikujúce. Potom stojí za to investova» do ¹peciálneho prekladu CV.

zdroj: