Pokladoa 7 dni

Dòa 1. januára 2015 boli prijaté nové nariadenia, ktoré vo veµkej miere roz¹íria okruh µudí, ktorí zalo¾ili hospodársku kampaò, ktorá bude podlieha» povinnej registrácii na fi¹kálnu sumu bingo hs e. Z posledného dôvodu bude potrebné, aby si mnohé osoby kúpili pokladòu. Nane¹»astie je to teda nízka cena. Vzhµadom k tomu, pokladni predajcovia sú si dobre vedomí skutoènosti, ¾e nebude ¾iadny kupujúci z ¾iadneho dôvodu, nebudú môc» znièi» ceny. Urèite to znamená veµké náklady pre investora, ktorý si kúpi pokladnicu. Viete v¹ak, ¾e podnikatelia mô¾u v prvom rade poèíta» s prelomom v nákladoch na nákup pokladnice?

Podµa umenia. 111 ods. 4 osoby, ktoré zaènú zaznamenáva» nákup a vý¹ku splatnej dane z fi¹kálnej sumy, mô¾u z dane odpoèíta» náklady vynalo¾ené na nákup v¹etkých registraèných pokladníc vo vý¹ke 90% jej ceny, najviac v¹ak 700 PLN.Èo robi», aby ste získali náhradu nákladov na nákup pokladnice? Daòovník v tomto zmysle musí vráti» písomné oznámenie, v ktorom bude informova» o poète nakúpených daòových registrov. Sú namontované na èele príslu¹ného daòového úradu. Musí by» pripravený pred zaèatím nahrávania predávaného produktu na úrovni, o ktorú ide. Pamätajte, ¾e ak prekroèíme toto obdobie, nedostaneme návrat, tak¾e stojí za to pozorne sledova». Okrem toho, ak máme len jednu registraènú pokladnicu, nemusíme ju nahlási» na na¹om vlastnom formulári - staèí, aby bola pokladnica k dispozícii na formulári ¾iadosti. Pravdepodobne zaplatíte za samozrejmos», ale pripomeniete, ¾e základom pre vrátenie peòazí za nákup pokladnice bude potvrdenie (alebo nový doklad o kúpe. Nechajme ho.Ako naznaèila otázka úhrady nákladov na nákup finanèného poistenia pre daòových poplatníkov DPH? Poznamenajme, ¾e daòoví poplatníci DPH majú mo¾nos» vyrovna» kúpu registraènej pokladnice len v zmluvách o DPH za obdobie, v ktorom zaèali zaznamenáva» predaje na daòovej sume. Daòovník DPH, keï sa usadí v mesaènom konaní, mô¾e poèka» na 25% (ale nie viac ako 175 PLN dane z úètu, vo forme, v ktorej existuje prebytok splatnej dane. V celej situácii mô¾e platiteµ DPH, ktorý platí ¹tvr»roène, tvori» 50% sumy z dôvodu obchodovania, a to najviac 350 PLN.