Pokladnica na dla bu

01.1.2015 získala v platnosti zákon, ktorý stále veµmi zú¾ený okruh tých podnikateµov, ktorí nie sú predmetom záznamu o predaji do vý¹ky fi¹kálnej. Ak ste pokladnicu nepou¾ili a¾ do posledného okamihu - u¾ sa to mení. Viac èi menej to znamená, ¾e aj viac ¾ien, ktoré zaènú finanènú èinnos», bude musie» kúpi» pokladòu. Preto¾e predstavuje súèasnú vysokú cenu v rozpoète ka¾dého podnikateµa, stojí dnes skontrolova», aké si mô¾ete kúpi» náhradu za nákup.

- V¹etci podnikatelia, ktorí si zakúpili daòové registraèné pokladne a zaznamenali predaj v blízkosti, majú základ pre podanie ¾iadosti o úhradu vynalo¾ených nákladov. Aby ste mohli po¾iada» o takúto náhradu, musíte splni» urèité formality. Podµa zákona mô¾e by» vrátená 90% kúpnej ceny bez DPH, ale hodnota Tez nemô¾e prejs» 700 PLN. Nepochybne je príle¾itos» získa» návrat je u¾itoèným novinkou pre v¹etkých podnikateµov, ktorí neradi hádzajú peniaze.

- Nemô¾eme zabudnú» na podanie osobitného oznámenia daòovému úradu, v ktorom deklarujeme poèet pou¾itých pokladníc a uveïte adresy ich vnímania. Mal by uvies» presný dátum, keï zaèal registrova» predaj na konkrétnej pokladnici. Táto skutoènos» je povinná a nemô¾eme zabudnú» na jeho rozsudok.

Ak chcete získa» náhradu za nákup pokladnice, musíme ma» doklad o kúpe. Mô¾eme po¾iada» o vrátenie platby raz v rámci jedného vyhlásenia. Ak vezmeme do úvahy v¹etky otázky týkajúce sa ¹týlu, v ktorom ¾iadame o vrátenie peòazí, nájdeme niekoµko informácií v procese výstavby - tu je veµa tovaru k dispozícii. Urèite nie sme poslednými µuïmi, pre ktorých je potreba kúpi» pokladnicu krásne novú. A vïaka pomoci skúsených ¹pecialistov budeme nielen schopní kúpi» tie správne peniaze, ale samozrejme dostaneme aj náhradu nákladov vynalo¾ených na priebeh tohto nákupu.

Kde kúpi» pokladòa? Nákup fiskálneho zariadenia sa mô¾e uskutoèni» v elektronickom obchode aj vo veµkých in¹titúciách. Zároveò nechajte miestnos» autorizovaným distribútorom a tie¾ poskytnite slu¾by.