Pokladnica farex error 99

Koµko stojí pokladòa? Ide o investovanie do lacného daòového registraèného pokladníka?Je prekvapujúce, ¾e investor hµadá rie¹enia za správnu cenu. Okrem toho buïte úprimní: niekoµko daòových poplatníkov sa zaoberá otázkou pou¾ívania pokladne. Tento cieµ sa pova¾uje za ob»a¾ovanie a druhý náklad. To je dôvod, preèo niektorí µudia jednoducho nechávajú otvorenie, preto¾e musia by» fi¹kálnym pokladníkom, nech je to najlacnej¹ia pokladòa, ak existuje na trhu. Pou¾itá a dostupná pokladnica si mô¾ete stiahnu» u¾ za 300-400 PLN.

Samozrejme, ak podnikateµ chce získa» takéto zariadenie, nikto ho nebude zakazova». Ale nie - v prípade registraèných pokladníc s malou cenou, ide o znaène nízku kvalitu. Preto sa oplatí premý¹µa» o tom skôr, ne¾ sa rozhodneme & nbsp; pou¾íva» & nbsp; pokladne - najlacnej¹ie zariadenie mô¾e skutoène komplikova» a pre mnohých je skutoène »a¾ké pou¾íva» pokladnicu v kancelárii.

Najpopulárnej¹ia a najpou¾ívanej¹ia pokladòa - preèo ju nenájdete?Premý¹µajte momentálne o zodpovednosti pou¾ívateµov registraèných pokladníc a fi¹kálnych tlaèiarní. Dávame vám, ¾e finanèná pokladnica v spoloènosti je o nieèo viac ako tlaèenie príjmov pre spotrebiteµov. To je veµa rôznych vecí a súvisí s daòami. Ich správny výkon sa urèite vyskytne poèas daòového auditu. Ak ich zanedbáte, zastavte sa za finanèné pokuty.

Aké povinnosti a aké funkcie pova¾ujeme za pravidlá? Teraz na samom zaèiatku musí by» pokladòa dobre pripravená, nakonfigurovaná, nain¹talovaná a napriek tomu, aby bola znesvätená. Zadajte názvy tém a slu¾ieb bez chyby, vo výraznej dávke. Ich situácia urèite neexistuje náhodou. Názvy, ktoré programujete, sa budú rovna» predpisom, ako aj následnému priebehu zaznamenávania predaja. Pou¾itie pokladnice v podniku si tie¾ pamätá vz»ah s takými polo¾kami, ako sú: výmena papierových dokladov, tlaè denných a mesaèných výkazov a iné nefi¹kálne výpisy, archivácia po dobu 5 rokov, technické kontroly, ktoré musia by» definitívne vykonané, kniha údr¾by alebo uvedených daòových kontrol. Tak¾e, akú fi¹kálnu sumu si vyberiete za svoju hodnotu, bude to ma» vplyv na neskor¹í komfort. Stojí za to kúpi» ïal¹í fi¹kálny nástroj. Fiskálna pokladnica je u¾ k dispozícii v mo¾nostiach PLN 1000. Je tie¾ potrebné pripomenú», ¾e je dôle¾ité poda» daòovému úradu správu o úhrade nákladov, ktoré vznikli a¾ do vý¹ky 90%.