Podporny program na eitanie

Softvér Enova patrí do skupiny ERP (Enterprise Resource Planning, tj programov, ktoré podporujú riadenie podnikových zdrojov a podnikov. Jej producentom je Soneta Sp. z o.o. Táto aplikácia existuje modulárnym spôsobom. V¹etci trpia novou oblas»ou ako spoloènos» (fakturácia, zúètovanie miezd, riadenie µudských zdrojov, úètovníctvo, predaj, sklad, vymáhanie pohµadávok atï.. Softvér mô¾ete zakúpi» od autorizovaného partnera enova kraków.

Program Enova je veµmi potrebný. Pracuje dokonale s profesionálnym softvérom a inými prevádzkovými metódami. Je urèený pre µahké a malé firmy, ktoré pomáhajú v rôznych priemyselných odvetviach. Jeho vyu¾ívanie je nepredstaviteµne praktické vïaka jasnému grafickému rozhraniu. Preto je zbytoèné druhé a skvelé ¹kolenie v jeho pou¾ívaní.Softvér Enova vám dáva pohodlné miesto. je pohodlné a trvalé rie¹enie. V prípade akýchkoµvek problémov so svojím servisom sa mô¾ete dohodnú» na stretnutí s výrobcom alebo autorizovaným zástupcom, ktorý bude akceptova» v¹etky otázky. Okrem toho licenèná zmluva poskytuje klientovi prístup k "nedávnej telefónnej linke" so ¹pecialistami (5 dní v tý¾dni.Program Enova existuje na domácom trhu u¾ v roku 2002 av súèasnom období získal dôveru pribli¾ne 6 500 spoloèností a podnikov. Okrem iného získal ocenenie Innovation of the Year 2011 a Grand Prix CRM 2007.Táto metóda sa zlep¹uje po uplynutí lehoty pre danú jednotku. Jeho roz¹írenie nemusia meni», migrova» informácie a meni» databázu. Preto¾e Enova obchody ¹pecifikované pre celé obdobie prevádzky spoloènosti. Táto výmena závisí len od jednotlivých prvkov programu.Soneta vytvorila ¹peciálnu verziu softvéru pre daòové poradenstvo a úètovníctvo. Vïaka tomu je mo¾né obsluhova» klientov v rámci úètovníctva na základe pau¹álnych a obchodných kníh.