Plastovy zberae prachu

Ocitli sme sa uprostred prázdnoty. V urèitom momente sa v¹etko odohralo v pozadí a stalo sa pre nás veµkým neznámym. Kapela bratov, ktorí sa pripojili k na¹ej spoloènej misii, sa pomaly zaèala rodi» zo zlého amoka. V¹etko sa zaèalo pomaly vraca» k princípu, hoci to nebola pohodlná situácia. Jeho prevádzkou bolo nájs» zberaè prachových kolektorov. Pravdepodobne mnohí z vás sa pýtajú, èo je plné a ako ukazuje na. Teraz vysvetµujem. Zberaè prachu potvrdzuje úlohu èistenia vzduchu obsahujúceho suchý prach. Ka¾dý z nich je ¹peciálny filter, ktorý umo¾òuje odvzdu¹òovanie sil a kontajnerov. Mô¾u by» urèené pre interné pou¾itie, ako aj pre zahranièné. Èasto sa nasmeruje do výrobných hál, kde sa vyrábajú výrobky ako je drevo, chemikálie, v¹etky voµné materiály a kovové piliny.

Len málokto sa èudoval, i¹li sme hlboko do temnoty, dotýkajúci sa tmy, prelomenia rozµahlosti priepasti, v ktorej boli odhalené na¹e telá. Myseµ bola neprítomná, ale dostatoène úèinná na to, aby si zapamätala cieµ - zberaè prachu musel nájs» cestu v na¹ich rukách. Je »a¾ké poveda», ako dlho trvala na¹a cesta - spolu so stratou viery v úspech na¹ej práce sme stratili èas a zmysel pre èas. To malo dobrý vplyv na miestne pohodlie, preto¾e eliminovalo únavu, ktorá v tomto expediènom modeli nebola spojencom. Hoci smernice, ktoré získali pred nimi, boli veµmi presné, ne¹li ïaleko k tomu, èo videli, keï pri¹li do ¾ivotného prostredia. Je »a¾ké poveda», alebo máme pravdu, keï urobíme ïal¹ie kroky. Chýba nám referenèný bod, èi sú na¹e èiny správne. Mohli sme tie¾ odskakova» z ná¹ho cieµa. & Nbsp; Tréning, ktorý nám pomohli aspoò pou¾i» studenú krv. Nebol ¾iaden priestor na pochybnosti a chvíle váhania - odsúdili sme ho na akúkoµvek smr». Okrem potreby plni» svoju prácu, si v hlavách vzali in¹tinkt pre¾itia, ktorý nás oslobodil od temných my¹lienok. Po mnohých únavných trasách zatemneného terénu ste videli poµského subjektu v ¾iare tak µahko, ¾e, ¾iaµ, bolo mo¾né identifikova», èo je v pravde. Potom, èo sa k nemu priblí¾il na konkrétnej¹iu vzdialenos», pri¹lo k nám, ¾e je tu rovnaký kazetový zberaè - cieµ na¹ej cesty bol dosiahnutý.