Oznaete laboratorne zariadenie uvedene na fotografiach

https://tea-active.eu/sk/Tibettea Active - Jedinečný recept na zdravú chrbticu a kĺby!

Èasto nav¹tevujem svoju osobu v práci. Je zamestnaná na Chemickej fakulte Univerzity v Gdansku, kde má záujem so ¹tudentmi, stále pracuje v laboratóriu. Niekedy mi hovorí o zariadení, na ktorom pracuje - aj keï nie som schopný pochopi» v¹etko na najkrat¹ej úrovni, nie som prekvapený, ¾e si zvolila takýto postup svojej profesionálnej kariéry.

Laboratórne vybavenie je veµmi zlo¾itá a atraktívna otázka. Pri písaní niekoµkých slov o vybavení moderných chemických laboratórií som si istý, ¾e sa o to pokúsim za ¾enu, ktorá je úplne chemicky neschopná pracova» na chémii.Dne¹ná chemická laboratórium to nerobí ako v ilustráciách z kníh, ktoré si myslím o dôle¾itých skupinách základných ¹kôl. Napríklad laboratórne mikroskopy, ktoré hovorovo zaplatia základné vybavenie ka¾dej laboratórií, sú v tíme neprítomné. Najèastej¹ím nástrojom je - ako iný by bol - poèítaè. tam sú chladnièky, zariadenia na vetranie miestností, drezy, rôzne kontajnery, a niekoµko strojov, ktorých prvá etapa oko laika pre ktorý nie je zapoèítaný do formulára uvies», aké dávajú - vzorkovníky, hmotnostné spektrometre kvapalín a plynov, a najnov¹ie stroje, aby analyzovala chemickej látky, ktorej mená som si nepamätala.Samozrejme, laboratórne mikroskopy sa stále pou¾ívajú pri rozmý¹µaní, èo je dôle¾itej¹ie, ¾e sa v¾dy stretávajú s oddelením lekárskej univerzity alebo biológie, èo okrem toho, ak moja priateµka dokonèí prácu, nav¹tívime. okrem iného obdivova» laboratórne vybavenie odporúèané biológmi. Je pravda, ¾e neèiní niè viac ako chemikálie - keby vytvoril súpravu pre sci-fi film, pravdepodobne by som po¾iadal toto oddelenie, aby prenajalo nejaké vybavenie. Oddelenie biológie je v dobrej kondícii s exemplármi exotických rastlín, ktoré sa tam pestujú, obrovským akváriom a formáriom, kde mô¾ete sledova» správanie mravcov celé hodiny.