Opeuovanie je prenos

V moci priemyselných závodov ideme pracova» s opylovaním. Vzniká poèas výrobných procesov a vá¾ne ohrozuje zdravie zamestnancov. Prá¹ok je potrebné odstráni» pomocou ¹peciálneho systému. Ktoré odvetvia vedú hlavne k tejto hrozbe? Predov¹etkým v¹etky druhy o¹etrovania dreva a kovov, poèas výroby potravín a liekov a mnoho ïal¹ích.

Systém zberu prachu sa pou¾íva na zní¾enie pra¹nosti. Pou¾íva sa nepretr¾ite na odstránenie neèistôt ¹peciálnym odsávaním. Mô¾u by» pou¾ité ruène alebo pre niektoré nájdené na normálnom mieste. Problém by mal nasta» pri zdroji, t.j. na mieste, kde sa prach vyrába. Takéto opatrenia zabránia tomu, aby sa stúpala a roz¹írila po celej miestnosti. Stojí za to vycvièenie µudí v zmysle zvládnutia problému. Takisto sa staráme o neustálu údr¾bu a kontrolu celého odberu prachu, preto¾e je pravdepodobné, ¾e bude vystavený výberu spojenému s dlhotrvajúcou prácou. Pri objednávaní takejto metódy kontaktujte svojho dodávateµa, ktorý nám oznámi, na aké materiály zostaví celú zostavu a ktoré filtre sa pou¾ijú. To je potom veµmi dôle¾ité, preto¾e rôzne materiály sa správajú iným spôsobom. Napríklad drevo nespôsobuje veµké straty, ale kovové èastice mô¾u po urèitom èase spôsobi» po¹kodenie.

Dobre namontovaný a efektívne fungujúci systém odsávania prachu umo¾ní trvalé a spoµahlivé fungovanie. Zamestnanci nebudú vystavení vdýchnutiu ¹kodlivých ¹kodlivín, ich oèi budú dobre oddýchnuté. Mali by ste tie¾ vzia» do úvahy skutoènos», ¾e osoba chodiaca v teplom a bezpra¹nom prostredí bude efektívnej¹ie budova» svoje úlohy. Akýkoµvek prach, ktorý sa ¹íri v¹ade, mô¾e tie¾ nepriaznivo ovplyvni» vytvorený produkt. To, èo je veµmi prestí¾ne, bolo veµmi horµavé! Príkladom je múka, ktorá sa rozptýli cez oheò a rýchlo sa rozsvieti. Je prítomný s veµkým mno¾stvom ¹krobu, ktorý vykazuje horµavé vlastnosti. Ostatné výrobky mô¾u by» tie¾ chránené a teraz je potrebné opatrnos» na zaèiatku.

Je mo¾né poveda», ¾e opeµovanie je úèinným problémom v mnohých oblastiach. V¹etci by mali pou¾íva» systémy na odpra¹ovanie kvôli svojej bezpeènosti a úèinnosti. Veµmi èasto stroje a nie sú prispôsobené systematickej knihe s èas»ami materiálov. Aby ich znièili.