Odstraoovanie prachu

Odsávacie systémy sa pou¾ívajú prakticky v¹ade tam, kde dochádza k zneèisteniu pracovísk suchými prachmi s extrémne jemnými èasticami. Takéto technologické odpra¹ovanie je dané predov¹etkým v oblasti energetiky, keramiky, zvárania, kovov, dreva, farmácie a potravinárstva. Najèastej¹ie sa pou¾íva na odstraòovanie prachu, tzv.

Nápoj s dôle¾itými problémami, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v priemyselných záujmoch, je prach vznikajúci v èase v¹etkých druhov výrobných procesov.Toto opelenie prichádza predov¹etkým do úspechu obrábania rôznych materiálov alebo do liatia alebo prenosu sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, výsledný prach má veµmi fatálnu my¹lienku pre µudské zdravie. Mlad¹í prach, zdrav¹ia ich ¹kodlivos». Èo je dobré, niektoré peµové sú toxické a dokonca karcinogénne.V súèasnosti nie je známe, ¾e veµká pra¹nos» pracoviska zamestnanca mô¾e by» základom zdravotných problémov aj profesionálnych porúch. Z tohto dôvodu je zo vzduchu odstránené toµko prachu.

Aby boli systémy odsávania prachu úèinné, mali by sa pou¾íva» miestne odsávaèe. Vyskytujú sa predov¹etkým v prípade samonosných ramien, prísaviek alebo známych typov kukly, ktoré sú umiestnené v blízkosti zdroja emisií zneèis»ujúcich látok.

Pravidelne by sa malo zabezpeèi» odstránenie akéhokoµvek typu nahromadeného prachu. Táto akcia pomáha zabráni» opätovnému vzná¹aniu prachu a prachu. Keï je vrstva prachu obzvlá¹» polo¾ená na podlahe vo výrobnej hale, mali by sa pou¾íva» priemyselné vysávaèe, preto¾e hromadenie prachu okolo zariadenia predstavuje vysoké riziko.Zariadenie na zber prachu by nemalo v ¾iadnom prípade hromadi» elektrostatické náboje, preto¾e by mohlo spôsobi» iskru av dôsledku toho po¾iar.

Okrem toho je potrebné myslie» na tesnos» spojov vo výstavbe. Je dôle¾ité vedie», ¾e prípadné netesnosti spôsobujú, ¾e sa muck dostane von a v dôsledku toho sa zní¾i úèinnos» odpra¹ovania.