Ochrana vozidiel v prirodnom prostredi

Bezpeènostné otázky a kontroly praxe v tomto sektore súvisia najmä s ochranou prírodného prostredia. Pokúsme sa ukáza», ako EÚ normalizovala predpisy týkajúce sa priemyselnej bezpeènosti na prípadových ¹túdiách prípadových ¹túdií - atex.

Vzhµadom na skutoènos», ¾e je poskytnutá celá skupina strojov a nástrojov na vykonávanie funkcií v »a¾obných baniach, v ktorých existuje riziko výbuchu metánu a uhoµného prachu, smernica 94/9 / ES, ktorá je spojená s posledným hrozby.

V marci 1994 Európsky parlament a Rada prijali tzv nové rie¹enie 94/9 my¹lienky / ES upravujú predpisy právo èlenských ¹tátov týkajúcich sa zariadení a ¹týly ochrany, ktorý bol daný do krajiny v oblasti, kde hrozí nebezpeèenstvo výbuchu, èo sa nazýva direktíva ATEX. & nbsp; & nbsp; Pri vykonávaní ustanovení èlánku 100 Rímskej zmluvy, hlavné konci tohto smernica má zabezpeèi» hladký tok tovaru, èo umo¾ní znaènú mieru ochrany proti výbuchu. Tento princíp v¹ak nebol ideálnou etapou v oblasti harmonizácie ochrany pred výbuchom v Európskej únii. Od pribli¾ne dvadsa» rokov sa ka¾dý musel prispôsobi» niekoµkým tzv Starý prístup k voµnému obchodu s tovarom najazdenými v súèasnosti v smernici ATEX.

Smernica 94/9 / EC bola zaèlenená do platnosti 1. júla 2003. nahradí smernicu priblí¾i» starej 76/117 / EHS a 79/196 / EHS o elektrických zariadení, ktoré sú navrhnuté tak, aby zamera» sa vzdialenos»ou, ktoré sú náchylné na rovina a smernice 82/130 / EHS, ktorá sa zaoberá elektrických zariadení do u¾ívania v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu vzdialenosti v priestore plynu baniach. Postupy posudzovania zhody na platforme starého prístupu, ktoré boli predmetom iba elektrické náradie, ktoré potrebujú k tomu v¹etky jasne definované po¾iadavky na bezpeènos». ©túdie ukázali, ¾e jedlá sú zdroj elektrickej zapaµovanie, ale v polovici prípadov. Zmluva o posledný oznaèený smerníc starého prístupu riziká povaha sily staèí len kúpi» pár vysoký stupeò ochrany, ktorá je absorbovaná reguláciu 100a Rímskej zmluvy.