Obeerstvenie v ic

V¹etci radi berieme mu¾ov a vezmeme ich s mno¾stvom komplikovaných jedál. Bohu¾iaµ, vo v¹eobecnosti sme v súèasnosti povinní a sledujeme prípravu ná¹ho drahého jedla. Èasto sa v¹ak hovorí, ¾e najobµúbenej¹ie výstupy sú èasto najlep¹ie. Tak¾e to stojí za zvá¾enie robi» syr doska pre µudí.

Výber syrovAk máme takúto príle¾itos», stojí za to podáva» syr vyrobený z iných druhov mlieka: kravy, ovce a kozy. Vhodným rie¹ením je aj vytvorenie ich regiónov. Umo¾ní svojim zamestnancom spozna» jedlá z miest, kde e¹te neboli. Stojí tie¾ za to pripravi» teoreticky a obohati» príjemnú ochutnávku históriou ka¾dého z podávaných syrov. Najdôle¾itej¹ou vecou je v¹ak zachovanie poradia chutí. Na palube by sme mali oddeli» veµké a mierne syry. A je nastavený tým, ¾e ulo¾í správne usporiadanie.usporiadanieVyrábame syry v tejto oblasti, poènúc od najjednoduch¹ích (najlep¹ie je naplánova» ju na 12 hodín, postupne ju pou¾ívame, aby sme sa zlep¹ili. Vïaka tomu budú va¹i zamestnanci cíti» jemné rozdiely vo vôni a vôni produktov.estetikaMô¾eme doda» syr na ¹pecifický, daný na poslednú dosku, ktorú dostaneme do èasti obchodov s riadom. Mô¾eme ho pou¾i» aj pre posledný kamenný stojan alebo drevenú dosku, berúc do úvahy, ¾e vy¾aduje, aby ¾il výluène pre túto prácu. Niektoré syry, najmä tie, ktoré dozrievajú, sa podávajú v dolných kusoch. Ostatné mô¾u by» podávané v plátkoch. Tu budú dôle¾ité krájaèe syra, ktoré nám umo¾nia reza» syr na malé a pohodlné plátky.extrasOkrem syra by sme na¹im hos»om mali poskytnú» vhodné doplnky. Mô¾u by» prítomné orechy, olivy, brusnice, rowan jam, hrozienka a su¹ené marhule. Je dobré da» v¹etky prísady do vlastných misiek tak, aby sa nemie¹ali so syrmi, ktoré podávame. V konkrétnom ko¹íku podávame biely chlieb (najlep¹ie chrumkavá bageta alebo su¹ienky.Správne vínoNa syrovú dosku by sme mali podáva» syr a dobré víno. Najobµúbenej¹ou lieèbou bude výber vína z posledného regiónu, ktorý podával syr.