Neplodnos for

Príle¾itostne nie sú známe príèiny problémov s tehotenstvom, ale najbe¾nej¹ia diagnóza neplodnosti existuje v období na urèenie, z akého dôvodu nedodr¾iava hnojenie. Neplodnos» v man¾elskom páre mô¾e ukáza» len prechodný stav, ak je lieèený v normálnom momente. Je tu posledná lieèiteµná choroba.

Samozrejme, ak sú genitálne malformácie záva¾né, alebo ak sme lieèení hypoplaziou vajeèníkov alebo úplným nedostatkom maternice, mô¾eme sa rozlúèi» s lieèbou neplodnosti. To je teraz neplodnos» a takýto vzhµad je sotva nezvratný. Malo by sa pamäta» na to, ¾e ka¾dá choroba alebo infekcia, ktoré cestujú, ovplyvòuje pravdepodobnos» otehotnenia. Preto je veµmi dôle¾ité, aby bola diagnóza reálna. Je potrebné vylúèi» akýkoµvek zápal, myómy, cysty alebo infekcie. Zdravotný stav potenciálnych rodièov si ¾elá existova» takmer v zmluve. Niè nedosiahneme, ak zakryjeme nieèo od ná¹ho partnera alebo lekára. Ak lekár nezistí ¾iadnu záva¾nú chorobu u man¾elov, existuje veµká ¹anca na lieèbu. ®enská psychika je veµmi dôle¾itým faktorom. Ak podvedome nie je pripravený na svadobnú úlohu matky, telo sa prispôsobí svojim oèakávaniam. Mnohé dámy si ani neuvedomujú súèasnú situáciu a to sú skutoènosti, ktoré potvrdzuje vedecký výskum. A ¾eny, ktoré u¾ za¾ili mnohé sklamania, rýchlo strácajú nádej, èo bráni ïal¹ej lieèbe tým, ¾e stráca motiváciu. Ak je diagnóza neplodnosti ukazuje, ¾e existujú obdobia ovulácie v osobe, a to aj bez lieèby, ¾ena, ¾e máte ¹ancu otehotnie». Ak sa zistí príèina neplodnosti, èlovek by sa nemal vzda» nádeje, preto¾e pri lieèbe, ktorá by nám dala po¾adovaný potomok, ale neskôr. V zariadení na zvý¹enie ich schopností by sa v¹ak mali dodr¾iava» odporúèania lekárov. Boj proti neplodnosti sa èasto stáva trvalým, tak¾e by ste mali by» trpezliví.