Nebezpeenych latok v anglietine

Inovatívny priemysel pou¾íva desiatky tisícov horµavých a výbu¹ných látok. Parametre plynu a kvapaliny sú v mnohých prípadoch dokonale známe a zdokumentované. Identifikácia nebezpeèenstiev, ktoré vznikajú z ich prítomnosti vo výrobnom procese, je preto relatívne veµmi dobrá. Situácia sa stáva »a¾¹ou vïaka úspe¹nému pohybu, skladovaniu alebo spracovaniu voµných materiálov. V mnohých prípadoch sú zdanlivo ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliník alebo dokumentárny film, ktorý je úlohou prachu, nebezpeèenstvo veµkého výbuchu.

https://psori-f.eu/sk/

Priemyselné centrálne odsávacie zariadenia sa pou¾ívajú na o¹etrenie usadeného prachu z parketových podláh, hladkých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Preto sa zaoberá koncom udr¾iavania hygieny v domácnosti, zatiaµ èo rovnaká ochrana pracujúcich µudí a in¹titúcií a zariadení pred nièivým vplyvom prachu v poslednom ohrození sekundárnych výbuchov. V¹etky spoloènosti vyrábajúce priemyselné zariadenia musia vykonáva» in¹taláciu v súlade so základnými normami stanovenými v smernici pri in¹talácii.

Dôle¾itou úlohou je centrálne vysávanie:- ochrana zdravia a µudia v miestnosti pred ¹kodlivými úèinkami prachu.- ochrana organizácií a nástrojov pred poruchami v dôsledku ru¹enia prachu,- ochrana stavby a ¾eny, ktoré pí¹u èinnos» proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade, ¾e do procesu vysávania sú zapojené horµavé alebo výbu¹né látky, plyny, prach, kvapalné výpary alebo hybridné zmesi, existuje obrovské riziko nekontrolovaného výbuchu. Prevádzka potom pravdepodobne spôsobí znièenie jednotky na odstraòovanie prachu, ako aj celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny klasifikované do skupiny zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a výbu¹ná bezpeènos»Ako u¾ bolo spomenuté vy¹¹ie, nápoj z hlavných úloh centrálneho vysávaèa je minimalizova» riziko sekundárneho výbuchu tým, ¾e z pracoviska odoberie tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje rýchlu a protipo¾iarnu bezpeènos» jednotky s odli¹ným limitom výdavkov súvisiacich s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Preto treba poznamena», ¾e v prípade horµavých a výbu¹ných prachov musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.