Nebezpeeenstvo vybuchu prachu

Smernica ATEX vo svojom vlastnom právnom systéme bola zavedená 28. júla 2003. ®iada o dátové produkty pre výrobu v priestoroch, ktoré sú v nebezpeèenstve výbuchu. Príslu¹né výrobky musia spåòa» prísne po¾iadavky, ktoré sa týkajú nielen bezpeènosti, ale aj zdravotnej starostlivosti. Smernica ATEX obsahuje postupy posudzovania zhody.

Pri posudzovaní ustanovení normatívneho aktu, ktorý je predmetom posudzovania, úrovne bezpeènosti, ako aj posledného, závisí ka¾dý postup posudzovania vo veµkej miere od úrovne ohrozenia ¾ivotného prostredia, v ktorom sa bude ¹peciálny nástroj hra».Smernica ATEX stanovuje prísne po¾iadavky, ktoré musí konkrétny výrobok pou¾i» v potenciálne výbu¹ných oblastiach. Ktorá zóna je to v¹ak? V prvom rade hovoríme o baniach z èierneho uhlia, kde je znaèná hrozba výbuchu metánu alebo uhoµného prachu.

Smernica ATEX má podrobné rozdelenie zariadení na lano. Sú dvaja z nich. V hlavnej èasti sú zariadenia, ktoré sú spojené v banskom podzemí, ale v priestoroch, ktoré mô¾u by» v nebezpeèenstve výbuchu metánu. Druhá èas» sa pou¾íva pre zariadenia, ktoré sú pripojené na neznámych miestach, ale ktoré mô¾u existova» v nebezpeèenstve výbu¹nej atmosféry.

Táto smernica stanovuje základné po¾iadavky pre v¹etky zariadenia prevádzkované v zónach výbuchu metán / uhoµného prachu. Citlivej¹ie po¾iadavky sa v¹ak dajú µahko nájs» v harmonizovaných opatreniach.

Treba pamäta» na to, ¾e zariadenia, ktoré sú schválené na prevádzku v potenciálne výbu¹ných oblastiach, by mali by» oznaèené znaèkou CE. Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu by sa malo uvádza» za znaèkou, ktorá by mala by» jednoduchá, viditeµná, trvalá a jednoduchá.

Notifikujúci orgán skúma celý systém ochrany alebo samotné nástroje v pláne, aby sa zabezpeèilo, ¾e budú spolupracova» so správnymi modelmi a po¾iadavkami smernice. Treba tie¾ pripomenú», ¾e od 20. apríla 2016 bude súèasná smernica nahradená novými informáciami ATEX 2014/34 / EÚ.