Na predaj pre invalidny vozik

BagProject je e-commerce obchod, ktorý poskytuje vysoko kvalitné dopravné vozíky a nákupné vozíky. Mo¾nosti sú tie¾ zodpovedné za: bazarové stoly, rekreaèné ta¹ky, bato¾inový vozík, batohy a kolesá. Obchod v predaných polo¾kách má veµa skúseností. Vysoká hodnota ponúkaných polo¾iek je garantovaná skúsenými zamestnancami obchodu. V¹etky produkty sa vyznaèujú vysokou úrovòou funkènosti a praktickosti. Nákupom v tomto obchode posilníte aj poµské hospodárstvo. Mo¾nosti sú len pre poµských výrobcov. Nákladný vozík na bato¾inu má nosnos» do 70 kg. Je nasmerovaná z celej oceµovej rúrky. Obchod tie¾ obchoduje s µahkými komerènými stolíkmi, dostupnými vo vývoji a demontá¾i. Robustné, so zosilnenými profilmi, pre¹li na záva¾ia. Veµký výber batohov - nízky, stredný a silný. Vyrobené z odolných materiálov, s nále¾itou presnos»ou, zaruèujú dlhú ¾ivotnos». Kufre sú odolné kolieska, hliníková rukovä» s mo¾nos»ou nastavenia. Dôchodca by sa mal zmeni» s perfektnou hodnotou nákupného ko¹íka, ktorý má veµkú a jednoduchú ta¹ku. Na predaj ¹iroký výber mnohých farieb, vzorov a prvkov ta¹ky. Bagproject je na predaj a turistické ta¹ky. Sú vyrobené z nepremokavého výrobku a unikátnych výstu¾ných vlo¾iek. Sú statní a ¹ikovní. Alternatívou k sáèkom mô¾u by» rekreaèné batohy, odolné voèi príprave. Obchod poskytuje krátku dodaciu lehotu, individuálny prístup ku kupujúcemu a efektívny servis.

Knee Active Plus

pozri:dvojkolesové dopravné vozíky