Masiarstvo v elbl g

https://nose-correct.eu/sk/

Predajòa mäsiarstva alebo obchod, ktorý sa zaoberá predajom mlieènych výrobkov v súèasnom syre, je ideálnou voµbou, ktorá zohµadòuje zákazníkov v ¹káloch miest. Správne prezentované a exponované produkty pri»ahujú k obratu a navy¹e poskytujú kvalitné dôkazy. Èo robi» plátky mäsa alebo syrov vyzerajú skvele? Rie¹ením je profesionálny krájaè.

Krájaèe Bizerba sú stroje urèené na rezanie jedla aj mäsa. Sú to posledné ruèné gravírovacie stroje, ktoré boli vybavené najnov¹ími funkciami. Klie¹te Bizerba má jednodielny dorazový tanier. Táto doska je stále vybavená drená¾nym kanálom a tie¾ zdvihnutou hranou stola. To v¹etko zabraòuje tekutinám kvapka» na pult. Ostriace stroje je mo¾né umýva» v umývaèke riadu. Èistenie oblastí pod krájateµom je oveµa jednoduch¹ie vïaka vysokým nohám.

Vlastnosti krájaèa?Najprv umo¾nite presné a zdravé rezanie èastí mäsa, mäsa a dokonca aj syrov. Ideálne tvarované na rezanie takého tovaru ako: klobása, ¹unka, slanina, peèené, údené a varené mäso, steaky.

Bizerbova misa bola vybavená gombíkom nastavenia hrúbky rezu. Váha je od 0 do 12 mm. A pri poloautomatickom rezaní je hrúbka rezu a¾ 23 mm. Vïaka tomu je daná presnos» rezania. Okrem toho diskutované krájaèe majú funkciu automatického stohovania rezov a navy¹e mo¾nos» zaznamenávania spôsobu, akým sú vlo¾ené do kon¹trukcie aplikaèných programov. Mô¾ete polo¾i» rovnú, hromadu, hviezdu, rozety a nakrája» rovnaký výrobok a¾ do ¹tyroch stohov vo vnútri druhej.

osudStroje na krájanie bibrov sa pou¾ívajú predov¹etkým v:- mäsových rastlín,- obchod s potravinami,- ¹pecializované predajne,- gastronómia,- siete stravovania.

Kryt strojov bol spôsobený naj¹ir¹ou triedou materiálov a samozrejme z eloxovaného hliníka. Okrem toho má stroj zabudovanú klávesnicu. Tri rýchlosti rezania umo¾òujú prispôsobi» veci konkrétnemu produktu. A je ozdobený stôl urèeným na ukladanie nakrájaných plátkov.