Luxusne kuchynske vybavenie

Pri prevádzke re¹taurácie by mala by» kuchyòa vybavená vysokou dávkou profesionálneho vybavenia, ktoré zlep¹í a urýchli prácu zamestnancov. Nákup príslu¹ných zariadení závisí od stupnice pre dospelých, v závislosti od dopytu alebo typu ponuky.

Sila re¹taurácií, ktoré ponúkajú tradièné poµské ponuke sú nevyhnutné drvièe kapusty, zeleniny a od tej doby je súèas»ou mnohých tradièných poµských jedál. V stredných cateringových spoloèností a malých re¹taurácií typicky splnenie tohto mladého, hádzanú, obyèajný drviè, vyrobený na plastu alebo z dreva, s ktorým si mô¾ete tie¾ pripravi» inej zeleniny, napr. Uhorky èi mrkva, z ktorých väè¹ina sa vyrába okrem iného, èerstvé ¹aláty. So zvý¹enou dopytom nevyhnutné vybavenie je iný spôsob, so vstavaným elektrickým motorom a przynoszony. To je tie¾ u¾itoèné najmä v malých výrobných závodoch alebo farmách.

EcoSlim EcoSlim Efektívny spôsob pre štíhlu postavu v krátkom čase

Takýto krájaè je vysokohodnotné zariadenie s vysokou hodnotou, ktoré sa prezentuje a jeho slu¾by. Toto zariadenie je okrem iného prezentované motor bubna alebo kovového telesa a malé sklz, po ktorom sa pohybuje strúhaným kapusta. Najdôle¾itej¹ie sú no¾e vyrobené z be¾nej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa dajú pou¾i» dlh¹iu dobu. Mandolína pravdepodobne ¾i» zariadený na po¾iadanie iné ïal¹ie prvky, ako je napríklad. Vàtaèka, ktorá pomô¾e zní¾i» kapusta hlavu v polovici a udr¾a» manuálnu prácu. Vo vz»ahoch s potrebami predjedlo mô¾ete zakúpi» tie¾, ¾e bude poskytova» drvenie inej zeleniny na plátky, rukovä» s kolieskami, tak¾e sa mô¾ete rýchlo presunú» zariadení alebo ïal¹ie ¹títy. Disky majú dôraz na spôsob rezania - mô¾u by» prítomné malé kúsky, ¹tiepky alebo plátky. Ak v¹ak budeme potrebova» len kúsky kapusty, tradièný ¹tít úplne dos» pre nás.