Jazykove zruenosti

Preklad vytvorených textov nie je k dispozícii. Ide o pracovne nároènú úlohu, ktorá si vy¾aduje veµa atraktívneho a dokonalého jazykového vzdelávania. Èasto je úlohou prekladateµa robi» »a¾ké rozhodnutia týkajúce sa koneèného vzhµadu prekladu. Obzvlá¹» sa obmedzuje na literárne preklady. Voµba medzi veµmi trvalým a obzvlá¹» nákladným prekladom nie je pre prekladateµa veµkou výzvou. Preklad v¹etkých druhov èlánkov neexistuje. Napríklad vo vedeckých alebo oficiálnych textoch mô¾u existova» frázy, ktorých nesprávna interpretácia mô¾e vies» k opravám chýb.

Ten, kto prekladá, je v¾dy vo veµmi nepríjemnej pozícii. In¹truuje prekladateµa, aby text prelo¾il, prièom mu dôveruje. Nemá vhodné príle¾itosti pre nedostatok jazyka, tak¾e mô¾em skontrolova» preklad textu. Mô¾e sa dosta» z platby druhého tlmoèníka, ktorý vyjadrí svoj názor. V niektorých prípadoch je to dokonca nevyhnutné. V tomto prípade sa náklady automaticky zvy¹ujú. Zvý¹i sa samotný èas, ktorý musí u¾ívateµ venova» prekladu. Z posledných dôvodov stojí za to v¾dy vyu¾i» slu¾by spoµahlivých, dôveryhodných prekladateµov.

Krakov je známy svojimi spisovateµmi. Vo svojej forme sú prekladatelia zvyèajne skrytí a dokonalí. ©koly z Krakova nechcú by» veµmi výnimoène drahé! Dobrý prekladateµ ponúka len slu¾by za prijateµnú cenu. Nemô¾ete v¹ak oèakáva» veµmi jednoduché ceny, preto¾e èasto, ako vieme, ponúka tak nízku kvalitu. V¾dy je veµa opýta» sa tlmoèníka na hodnotu jeho hranice z hµadiska predchádzajúcich prekladov. Toto by sa nemalo podceòova». Èasto je to významný faktor pri výbere dodávateµa. Dobrý prekladateµ by mal s nami zdieµa» svoje diela. Ich znaèka by mala by» pre nás hlavnou determinantou.