J toxol in vitro

Oplodnenie in vitro zahàòa kombináciu vajíèok a spermií mimo tela ¾eny. Mô¾u ma» pár z aktivít in vitro, èi u¾ sú ¾enatí alebo v neformálnych vz»ahoch.Indikácie in vitro sú:1. zní¾ené parametre spermií (bez ohµadu na dôvod,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití nových foriem asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.In vitro klinika v Poµsku je jednou z najcennej¹ích kliniky neplodnosti v Poµsku.Postup lieèby je rozdelený do niekoµkých etáp.Prvý dátum je aktívny pre oboch partnerov, musí sa vykona» v¹etky lekárske doklady o lieèbe neplodnosti. Na takejto náv¹teve sa uskutoèní lekársky prieskum a vy¹etrenie ¾eny. Mu¾ dostane odporúèanie na citlivé otázky.Pri iných náv¹tevách lekár na základe výsledkov výskumu zvolí metódu oplodnenia in vitro. Ak to potrebuje, zadá ïal¹ie podrobné otázky.V nasledujúcej èasti musí èlovek pozna» hormonálnu stimuláciu. Úèelom tohto vynálezu je zvý¹i» poèet dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a vy¹etrenia, obsah týchto úèinkov je urèený dátumom odberu oocytov na oplodnenie in vitro.Vo zvlá¹tnom èase sa pacientka prezentuje na centrálnej klinike. Vyskytuje sa takmer okam¾ite v anestézii. A partner sa predpokladá, ¾e vstúpi do kliniky v podobe uvedenia spermy na veµmi pripravené miesto na klinike.V laboratóriu sa ¹es» zo v¹etkých zhroma¾dených vajíèok uchováva so spermiami. Týmto spôsobom sa vytvárajú embryá.Oplodnené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde majú priaznivé podmienky na riadenie.Jedno alebo dve embryá sú prispôsobené na hnojenie a zaèínajú v maternicovej dutine, aby som tam mohol hniezdi».Pacient po oplodnení musí ís» pokojným spôsobom ¾ivota. Sexuálna abstinencia sa odporúèa a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch sa pacientka prezentuje na klinike v zmysle testov urèujúcich hladinu HCG, ktorá potvrdzuje tehotenstvo.