Interfereneny a polarizaeny mikroskop

V akejkoµvek disciplíne ¾ivota èlovek, ktorý vezme nieèo profesionálne, potrebuje veµa profesionálneho vybavenia ako fanú¹ik. Mikroskop, ktorý bude vhodný pre be¾ného domáceho pou¾ívateµa, mô¾e by» zariadenie pou¾ívajúce optiku. Av¹ak vedec, ktorý nájde prípravky s veµkos»ou niekoµkých atómov, sa nedoká¾e vyrovna» so zariadením známym z vedy biológie.

Napokon, pri nákupe skutoène profesionálneho vybavenia vzniká nezávislý problém. Najlep¹ie výsledky dosahujú laboratórne mikroskopy, ktoré zaberajú lúè elektrónov (tzv. Elektróny. Majú dostatok priestoru, a v tom majú závratné mno¾stvo. Okrem toho si tie¾ myslí o tom, ¾e vo va¹om prístroji si vyberie správnu metódu. Mô¾eme sa rozhodnú» pre elektronový mikroskop, ktorý roz¹iruje prípravky a¾ na niekoµko miliónovkrát (v súèasnosti najsilnej¹í mikroskop na svete umo¾òuje vedcom analyzova» jednotlivé atómy vodíka. Takýto mikroskop je veµmi cenný, preto¾e èím väè¹í máme aproximáciu, tým vhodnej¹ie mô¾eme opísa» prípravu, ktorú nav¹tívime. Existujú v¹ak aj dostupné zariadenia, ktoré nepou¾ívajú elektróny pre svoje vlastné ¾ivoty. Takéto zariadenia hrajú napríklad ultrazvukové vlny. Takéto mikroskopy sa nazývajú akustické. Existujú aj fluorescenèné látky, ktoré sa spotrebúvajú pri hµadaní organických látok. Preto výber správneho laboratórneho mikroskopu nie je be¾nou èinnos»ou a je veµmi veµa, aby sme sa ponáhµali do predmetu pred objednávaním nábytku pre na¹e laboratórium. Ak to neurobíme pred zakúpením, uká¾e sa, ¾e sme si objednali prístroj, ktorý je príli¹ dobrý na poµské potreby alebo pou¾íva technológie, ktoré pre nás nepomáhajú. Aby sme to zhrnuli, nie ka¾dý mikroskop, ktorý jazdí, je najdokonalej¹í, ale ak sa pozrieme pozorne na to, èo potrebujeme, tým viac budeme spokojní s vybavením, ktoré sme si kúpili.