Iadna energia na raszyne

Veµmi èasto, keï sa nakupuje na vzdialený typ nákupných centier, sú µudia predov¹etkým o tom, èo chcú kúpi». Je v¹ak tie¾ pravdepodobné, ¾e plány, ktoré sú teraz na ceste, budú zmarené náhlym nedostatkom elektrickej energie. V èase, keï celý obchod náhle spadne do noci, nemô¾e zlyha» v núdzovom napájaní. To výnimoène, ¾e naozaj nie je mo¾né predpoveda», kedy mô¾e dosiahnu» takúto formu. Èasto mô¾e osvetlenie ís» úplne neoèakávane a je dôle¾ité, aby sa µudia, ktorí sa rozhodnú ís» domov, mohli µahko dosta» von.

Je dos» veµké, ak vezmete do úvahy skutoènos», ¾e v iných zdrojoch a nákupných galériách je prakticky v¹etko závislé od prístupu k novému zdroju energie. Takéto objekty sú niekedy otvorené a¾ do neskorých noèných hodín, a ak po zotmení nezostane ¾iadna elektrina, ¹kola si nev¹imne jeho prevádzku. V chuti náhleho ponorenia sa do noci mô¾u µudia cíti» paniku a strach. Dôle¾ité je, ¾e vo v¹etkých objektoch sú núdzové osvetµovacie zariadenia a rovnaké núdzové osvetlenie.

V¹imnite si v¹ak aj to, ¾e prítomnos» takéhoto svetla bude v oveµa »a¾¹ích situáciách povinná. Ide o informácie o výskyte po¾iaru v areáli objektu. Aby bolo µahké sa dosta» von z budovy, takéto núdzové osvetlenie musí ¾i» v efektívnych sumách a je ochotné ho v¾dy uzavrie». Z posledného sústredenia, ¾e v iných predmetoch sa mô¾u dosta» horµavé materiály, je obzvlá¹» dôle¾ité, aby takéto osvetlenie viedlo priamo k núdzovým východom najkrat¹ou mo¾nou cestou.

Vïaka tomu budú môc» µudia, ktorí sa zhroma¾ïujú v komerènom prostredí, tj v opaènom zariadení, vèas opusti» obsadené byty, aby nikto nebol po¹kodený. Preto bude obzvlá¹» mo¾né, keï sa spolu s in¹taláciou núdzového osvetlenia objavia piktogramy, ktoré vám uká¾u, kam sa obráti» na externé lekárstvo.