Hotovos eo recenzie

Fields of Europe prichádza ka¾doroène najmenej dvetisíc výbuchu horµavých kvapalín, prachu a plynov, ktoré vedú k znièeniu strojov, nábytku a ¹kody na domoch, ale nie sú vzácnos»ou, a strata dobrého ¾ivota. K prvej, mô¾e to ma» za následok vo výbu¹nom prostredí, èo je výsledok, keï sa vyrába zmes vzduchu, horµavých plynov, pár alebo prachu, spracovávajú a ukladajú v prítomnosti kyslíka. Najväè¹ie nebezpeèenstvo výbu¹nej atmosféry je zvyèajne v chemických prevádzkach, nádr¾í, rafinérií, elektrární, farbou, èistiarní odpadových vôd a v námorných prístavoch napríklad letisko.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoµné pravidlo pre zariadenia ponúkané v Európskej dohode a pou¾ívané na mieste citlivom na nebezpeèenstvo výbuchu. Od uvedenia smernice ATEX do platnosti musia by» v¹etky takéto zariadenia certifikované ATEX a èasté s príslu¹ným symbolom. Smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobcovia dodávali elektrické zariadenia na pou¾itie v potenciálne výbu¹nej atmosfére len s dostatoèným osvedèením. Zamestnanci na druhej strane zahàòajú smernicu ATEX 99/92 / EC, ktorá definuje po¾iadavky na zlep¹enie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci osôb, ktoré pôsobia v prostredí vystavenom výbuchu. Samotný princíp ATEX 94/9 / EC je urèený pre prístroje, ktoré sú ich zdrojom zapálenia, preto¾e v ich prípade existuje mo¾nos» elektrického vyprázdòovania, vznik pokojnej elektrickej energie a vy¹¹ích teplôt. Hoci smernica ATEX je základným nariadením, medzi prínosy rie¹enia tohto normálneho mo¾no spomenú»:

zabezpeèenie bezpeènosti pracoviska pre µudí vo výrobných kanceláriách,obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných porúch alebo prestávok vo výrobe,zabezpeèenie po¾adovanej kvality nástrojov pre obchod v krajine Európskej únie,koordinácia dôvery a hygienických slu¾ieb pre dospelých.