Fi kalna pokladnica

Podnikatelia, ktorí uskutoèòujú hospodársku kampaò, v ktorej pou¾ívajú registraèné pokladnice, musia spåòa» mnohé po¾iadavky. Nápoje medzi nimi majú povinnos» ma» papierové rolky s kópiami potvrdení v období stanovenom vo významnom nariadení, ktoré bolo s rokom 2013 roz¹írené.

Do 31. decembra 2012, na základe nariadenia ministra financií z roku 2008, platilo prechodné obdobie, podµa ktorého sa kópie potvrdení museli dodr¾iava» po dobu dvoch rokov. Od zaèiatku roka 2013 sa zmenilo ukladanie príjmov z registraènej pokladnice a predå¾ilo sa o pä» rokov. Daòoví poplatníci registrujúci predaj v pokladniach v roku 2013 by si mali ponecha» kópie dokladov o predaji za roky 2012 a 2011, zatiaµ èo skor¹ie kópie príjmov mô¾u by» natrvalo znièené. Musia v¹ak ma» viac informácií o tom, ¾e archivované kópie príjmov z roku 2013 musia by» dodr¾ané do roku 2018 z dôvodu, ¾e pä»roèné obdobie je pripísané ku koncu kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota na zaplatenie dane.Preèo je uchovávanie kópií fi¹kálnych príjmov po dobu piatich rokov? Po prvé, z posledného dôvodu, ¾e èas obmedzenia daòovej povinnosti je len pä» rokov.Existuje mnoho obáv, ¾e archivácia kópií potvrdení prostredníctvom takéhoto úverového obdobia je povinná. Ministerstvo financií v¹ak verí, ¾e pä»roèný èas má úlohu v správnosti daòových vyrovnaní. Kópie potvrdení sú jediným dôkazom, ktorý dokumentuje predaj, jeho cenu a sadzby dane.Výlet si v¹ak zaslú¾i skutoènos», ¾e hoci zákonodarca uviedol konkrétny termín na archiváciu kópií rolí s potvrdenkami, neuviedol situáciu, v ktorej by sa mali skry». Najlacnej¹ie registraèné pokladne v Krakove ukladajú príjmy v papierovej organizácii. & Nbsp; & nbsp; Drah¹ie s roz¹íreným modulom majú mo¾nos» archivova» elektronické príjmy. Treba ma» na pamäti, ¾e ani likvidácia podnikateµskej èinnosti v ¾iadnom prípade neoslobodzuje podnikateµa od zákonnej povinnosti uchováva» kópie príjmov z registraèných pokladníc.