Elektrokoagulacia zdravotnickych zariadeni

Kolposkopy sú zariadenia, ktoré testujú ¾enské vnútorné orgány, t.j. vulvu, vagínu, krèka maternice a dolnú èas» krèka maternice. Tam je aktuálne optické zariadenie, mô¾e by» kombinovaný s nieèím ako mikroskop. Chráni gynekológov pri poskytovaní svojej profesie, preto¾e vïaka tomuto zariadeniu sú schopní opýta» sa ¾enské orgány v ¹irokom zväè¹ení a so zdravou presnos»ou.

Kolposkopy boli zavedené do gynekológie a skúseností ¾enských reprodukèných orgánov u¾ v roku 1938 Hansom Hinselmannom, dizajnérom, lekárom a technikom. Dnes vïaka nemu doká¾eme odhali» choroby, ktoré nemo¾no pozorova» pri be¾nom vy¹etrení pomocou kolposkopu. Kolposkop potom nie je len aproximaèným nástrojom. Kolposkopy mô¾u tie¾ vzia» èas» krèka maternice, èas» dolného kanála, vulvy alebo vagíny, aby ste ju mohli dobre objavi» a vidie», èo znamená, ¾e v nej nepoèíta ¾iadne zmeny. V súèasnosti sa výrazne rozvíja medicína. Lekári sú schopní vyrovna» sa s mnohými chorobami, ktoré boli tie¾ nevylieèiteµné a¾ do posledného. Av¹ak rakovina je samotná choroba, ktorú liek nemá len u¾itoèným rie¹ením. Príli¹ neskoro zistené zmeny rakoviny nie sú takmer vylieèiteµné. Vïaka tomu, ¾e máme k dispozícii kolposkopy, mô¾eme túto nevylieèiteµnú chorobu vyhµadáva» aj v takom malom ¹tádiu, ¾e existuje jedineèná mo¾nos» ju vylieèi». Be¾né gynekologické vy¹etrenie vidí iba veµké povrchové zmeny. Cytológia navrhovaná gynekológmi zis»uje rakovinové bunky v byte, ale len v populárnej¹om ¹tádiu neoplastických zmien, preto¾e teraz mô¾u by» príli¹ dlhé. ©tatisticky je to lieèené odborníkmi, ¾e cytologia je iba sedemdesiat percent v detekcii rakoviny a najmä v pokroèilej¹om ¹tádiu. Na rozdiel od toho, kolposkopia, ktorú vykonávajú lekári aj s pou¾itím zariadení, ako sú kolposkopy, mô¾e detegova» zmeny a¾ do devä»desiatich percent. Najúèinnej¹ia odporúèaná forma a vysoko odporúèaná odbornými lekármi je mie¹anie týchto dvoch ciest, èo prakticky poskytuje istotu nájdenia mo¾ných zmien, dokonca aj v najni¾¹om ¹tádiu ich rastu, a èo sa deje, rýchla reakcia lekára, poskytnutie vhodných opatrení a ïalekosiahla mo¾nos» lieèenia. toto nemo¾né ochorenie.