Dlhe vlasy

Môj bratranec miluje hra» si s vlasmi, mô¾ete ju e¹te zdvihnú» a vyèisti» ju. Zároveò je skutoène odhodlaná, ¾e ak chce, aby v¹etko vyzeralo dokonalé, mô¾e si ¹es»krát vybavi» ¹núrkou, polo¾i» poko¾ku na òu poka¾dé, alebo vlo¾i» vlasové klipy. Najviac si ¾elá ¹kolské predstavenia a uvedomuje si ich. Jej nové vytvorenie Princesses of Mischief je tie¾ originálne a musí ma» dokonalé úèesy a obleèenie. Po prvé, mama prúdi niekoµko copánok s lukom na nich. Neskôr to dokonalé dievèa povedalo nie, nie, a nie znova. Budem sa pozera» ïaleko v riadených vlasoch .... tak to zaèalo. Èas riadenia a ich zlúèenie. Vyzerala krásne ako významná princezná. Keï¾e v¹ak zostáva s rozmaznanými dievèatami, rýchlo sa zmenila. Bez obáv o posledné, to bolo asi dve hodiny od zaèiatku show. Neoèakávane ... úplne zmenila víziu a vo svojom ¹týle to nebolo oveµa viac "nie, ja sa mi nepáèi, ja neviem niè o kráµovnej, èo je jej slú¾ka veµmi podobná." Po¾iadala o nový úèes, vlasy si rozstrihli do voµnej koky. Preto¾e práve tak, ako vytvorila predtým, máme teraz prax v jej ukladaní vlasov, tak¾e to v¹etko ¹lo veµmi hladko. Jej matka bola na jednej strane vynikajúca v ïal¹ích dvadsiatich minútach.

Skontrolujte, kde zakúpi» vlasy