Detsky psycholog v miko owe

Ak sme investovaní do skutoènosti, ¾e die»a kvôli svojmu veku nepotrebuje psychologickú podporu, máme veµké chyby. Nie je úplne pravda, ¾e psychické problémy vznikajú u niekoho, kto je dospelý. Takéto zdôvodnenie je jednoduché. Deti tie¾ potrebujú podporu, aby dokázali èeli» výzvam, ktoré im ka¾dodenný ¾ivot predstavuje.

Keï die»a ihneï príde k lekárovi, nepou¾ívajte ho ako hor¹iu kvalitu. Nemô¾eme to robi». Die»a musí ma» pocit, ¾e sa nám to páèi okrem veµkých. A konzultácie s ním u ¹pecialistu, ktorým je detský psychológ Krakov, sú len výsledkom na¹ej starostlivosti a skutoènosti, ¾e mu chceme pomôc». Ak sa die»a cíti, ¾e náv¹teva ho nevykonáva v oèiach hor¹ieho èloveka, on / ona skôr zaène pomáha» psychológovi. A tak veµmi dôle¾ité pre dosiahnutie po¾adovaných úèinkov lieèby.

Kedy mám ís» s psychológom so svojím die»a»om? Akýkoµvek druh správania, ktoré podµa ná¹ho názoru nie je správne, v¹etky poruchy, ktoré definujeme, by mali by» konzultované s lekárom. Ak je die»a ako dôkaz, zle v kontakte s bratmi a priateµmi vo vede, alebo sa bojí uèi» sa v tíme ís», potom by sme mali reagova». Pamätajte, ¾e takéto prístupy nie sú normálne, ale patologické. Nie je to len to, ¾e sa die»a správa nevhodne, ale tie¾ zvy¹uje jeho du¹evný problém. Neznepokojujme ich. Pokúsme sa nájs» príèinu. Nevieme pre seba, ak to nemô¾eme urobi». Nepamätáme si to a¾ do posledných zdravých predispozícií. Ale iba náv¹tevou ¹pecialistu.

Pri výbere psychológa, ktorý by venoval pozornos» svojmu vlastnému die»a»u, v¾dy hµadajme osobu, ktorá v súèasnosti prekladá do dobrého a èistého prístupu k dobrému ránu. Atmosféra, ktorú psychológ pracuje v súkromnej kancelárii, má veµa èo robi» pre úèinky stretnutia. Die»a ho musí dobre predvída». Musí nájs» v psychológa ¹tít proti zlým emóciám a prinies» pocit istoty vo svojej spoloènosti. Musí existova» pocit, ¾e takmer nehovorí, ¾e psychológ bude v jeho schopnosti ho spoji».