Depresivne recidivujuce priznaky

Je be¾né, ¾e depresia má svoj úèinok iba na psychiku pacienta. Nie, neexistuje ¾iadne pravidlo! Èasto je oblas» vplyvu ochorení na fyziologický stav zla rovnako dôle¾itá, pokiaµ ide o jeho myseµ. Somatická choroba je typ fyzickej choroby, ktorá ovplyvòuje psychologické faktory. Nie, ¾e existuje nad úspechom depresie. Po prvé, depresia mô¾e ¾i» faktor urèujúci výskyt mnohých somatických chorôb, ako je diabetes alebo kardiovaskulárne ochorenia. Existuje napríklad príklad, keï sa prvýkrát objavia symptómy depresie u pacienta a potom sa trénujú sami, èo zvy¹uje tvorbu vy¹¹ie uvedených ochorení. Èasto a existuje významná situácia, v ktorej sa príznaky depresie objavia po diagnostikovaní somatických ochorení. V súèasnosti depresia úèinne zhor¹uje fyziologické ochorenie a zabraòuje jej úèinnému úèinku aj zvy¹ovaním jeho prejavov a nebezpeèných následkov.

Väè¹ina príznakov depresie, ktoré existujú po v¹etkých pova¾ovaných za skutoène somatické príznaky. Prispôsobuje sa im hlavne a takým príznakom ako je strata radosti, strata záujmu, skorý záujem a nepokoj, spánok bez spánku, nedostatok chuti a krásne zní¾enie telesnej hmotnosti. Je potrebné dba» na to, aby somatické symptómy neboli v¾dy príznakom alebo dôsledkom depresie. Niekedy, pri fyzickej chorobe, si u chorého èloveka myslí, ¾e sa zaène alebo zintenzívni zodpovedným spôsobom depresie. Dôvody, preèo mô¾e vstúpi» do tohto formulára, sú odli¹né. Samozrejme, vplyv na tak pamätanie na zhor¹enie blahobytu a vnímané presvedèenie, ¾e nebude existova» úplná cesta lieèby choroby (najmä v prípade jednoduchých a nevylieèiteµných ochorení. Obrovský príjem v tom èase poèíta napriek tomu, ako sa pacient premiestòuje do rodiny, a podmienky, za ktorých musí trpie». Niekedy nie je ¾iadna ¹anca na úplné vylieèenie choroby, ktorú sme si vy¾iadali. Av¹ak vïaka tomuto lieku je e¹te príle¾itos» zastavi» jeho defekt alebo skry» jeho príznaky. Av¹ak depresia, ktorá mô¾e by» pova¾ovaná za kµúè k ochoreniu, iba zhor¹í zdravie pacienta av prípadoch moci doká¾e úplne odstráni» aj najmen¹iu ¹ancu na hojenie. Preto je dôle¾ité preskúma» zdravie pacienta nielen fyzicky, ale aj psychologicky.