Cibuua emoji

Cibuµa je zelenina jedená na celom svete. O¹etrené existovali v bývalom Egypte. Akonáhle rastie voµne, dnes sa zberá len z kultivácie, cibuµa má bohaté vyu¾itie, preto¾e je silná v germicídnych bázach a vitamíne C. Funguje potom na zlep¹enie imunity a je aktívna v boji proti chladu. & Nbsp; liek na kocovinu, vredy a jazvy, tie¾ zabraòuje trombóze, hypertenzii a zni¾uje hladinu cholesterolu.

Cibuµa sa èasto kladie na riad v kon¹trukcii plátky alebo kocky, celkovo sporadicky. Krájaè cibule nám uµahèí rozdrvenie cibule. Pohodlie je dôle¾ité, preto¾e poèas rezania cibule sa z produktu vyrábajú enzýmy, ktoré spôsobujú zalievanie oèí produktu reakcie.

Elektronický krájaè & nbsp; minimalizuje tento výsledok. Rezanie sa vykonáva µahko as malým podielom vzduchu. Zariadenia sú tie¾ oveµa efektívnej¹ie s be¾nými ruènými rezaèkami.Pri príprave na¹ich denných jedál èasto pou¾ívame cibuµu, preto¾e im dodáva charakteristickú chu». Na ¹aláty, gulá¹, polievky, mäsové pokrmy, uhorky alebo dokonca d¾emy pridávame rôzne druhy cibule. Z rovnakého dôvodu, cibuµa fréza, ktorá ¾ije pre nás u¾itoèné a èasto pou¾ívané zariadenia. Mô¾eme ju nahradi» pomocou rezaèky zeleniny, aj keï nie ka¾dý má funkciu rezanie cibule na kocky. Krájaè cibule je tie¾ konkurencieschopný, preto¾e je to èasto nízky a dostupný nástroj.

Rezaèka na cibuµu funguje dobre, preto¾e nechceme, aby do novej rezanej zeleniny prenikla cibuµová aróma. V tejto forme mô¾u by» re¹taurácie, ktoré zaberajú veµa zeleniny na iné jedlá, ale nie cibuµu. Profesionálny krájaè cibule bude pravdepodobne väè¹í, ale stále pripravený na plynulé èítanie.

Cibuµa je vlastne be¾ne pou¾ívaná zelenina, ktorá v obchodoch nájdeme nakrájanú cibuµu, vákuovo balenú. Gastronomické body èasto pou¾ívajú cibuµu vyrobenú v tejto technike, ale príprava jedla si mô¾ete sami zní¾i». Bude chutnej¹í a bude obsahova» viac ¾ivín. Cibuµový postrekovaè je pre nás pravdepodobne oveµa príjemnej¹í.