Chyby centralneho vysavaea

Výrobcovia centrálnych vysávaèov zabezpeèujú, ¾e in¹talácia centrálneho vysávacieho systému je jednoduchá nielen v ka¾dom okamihu výstavby, ale prinajmen¹om vïaka úspe¹nosti sekundárneho zabudovania do blokov, ktoré sú u¾ v prevádzke alebo prebiehajú renovácie. Centrálne vysávaèe dobre fungujú nielen v blokoch a bytoch, ale najmä v úspechu priemyselných priestorov. Filtraèný systém pou¾ívaný v centrálnych vysávaèoch zlep¹uje kvalitu vzduchu v interiéri a veµký èistiaci výkon a tichý re¾im prevádzky zabezpeèujú rados» z pou¾ívania centrálneho vysávaèa po mnoho rokov. Systém vákuového vykurovania je zalo¾ený na nasledujúcich prvkoch:

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - zvyèajne sa dodáva v izolovaných miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavujú akékoµvek väè¹ie neèistoty, a tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý zostane nezmenený bez ohµadu na mno¾stvo prachu v agregáte.Výstupná zásuvkaTlmièe vzduchu umo¾òujú evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. V¹etky alergény, ako sú prach, prachové roztoèe a èastice o veµkosti 1/10000 mm, sú vyhozené z domu, ktoré vyberajú nepríjemný zápach vzduchu z èastí, vzhµadom na jeho nepríjemnos» v tradièných prenosných vysávaèoch.Nasávacia in¹talácia & nbsp;Sacie linky v podstate PVC rúr sú organizované pod omítkou, v ¹trbinách stien, v podlahách postavených objektov, t.j. na omietke. Poskytujú pripojenie odsávacích zásuviek k centrálnej jednotke. V existujúcich blokoch mô¾ete na tento úèel pou¾i» podkrovie, preru¹enia stien a in¹talaèné kanály.Sacie zásuvky & nbsp;Sú umiestnené v bloku tak, aby umo¾òovali dosiahnu» sacie hadice (7-12 metrov dlhé a¾ do najzápadnej¹ích rohov miestností. Najvhodnej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie zásuvky umiestnené v centrálnych miestach, napr. V chodbe alebo v hale. Poèet odsávacích zásuviek odporúèaných distribútormi centrálnych vysávaèov je 1-3 zásuvky s rozmermi pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.